13 закрити незаконни сметища в община Омуртаг през 2012 година


В община Омуртаг през 2012 г. са закрити 13 незаконни сметища с площ  близо 20 дка. Данните бяха изнесени на 26-то редовно заседание на Общинския съвет, на което бе приет отчет за дейностите по Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.

Повечето от нерегламентираните сметища са в селата на общината, едно е в града. Изразходваните средства за поетапното почистване на терените са общо 1950 лв. За недопускане на образуването на нови сметища и замърсяването на почвите и водите кметът на града Неждет Шабан е издал заповед, съгласно която кметовете на населени места трябва да санкционират нарушителите.

Събирането и извозването отпадъците на територията на общината е изцяло организирано, като са обхванати всички населени места. Боклукът се извозва два пъти в месеца за селата и четири пъти месечно за общинския център. Същата ще бъда честота и през тази година.

През 2012 г. на територията на общината не е организирано разделно събиране на битовите отпадъци. В момента администрацията е в процедура по сключване на договор с лицензирана фирма за оползотворяване на отпадъците от опаковки, се казва още в отчета.

На снимката се вижда едно от закритите нерегламентирани сметища, а именно селскостопански отпадъци край с. Голямо Църквище