ДО ЖИТЕЛИТЕ
НА ОБЩИНА ОМУРТАГ
УВЕДОМЛЕНИЕ
Предвид изтичането на мандата на Управителите или Управителните съвети на сградите в режим на етажна собственост на територията на Община Омуртаг и на основание чл.21, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост, Ви уведомявам, че в срок до 01.05.2013 година всички сгради на територията на общината, в режим на етажната собственост, са длъжни да проведат Общо събрание за избор на нов управителен съвет (управител).
На основание чл.21, ал.2 Управителният съвет (управителят) продължава да изпълнява функциите си до избора на нов управителен съвет (управител).
На основание Чл. 46 „б” Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.
Съгласно § 55. Не се подават уведомления, когато сградите или отделните входове в режим на етажна собственост са вписани в регистъра по чл. 44 от Закона.
На основание чл.15, ал.1 Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4 от Закона.
(2) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 от Закона за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.
НАПОМНЯМЕ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ:
Чл. 55. (1) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.
Чл. 56. (1) Член на управителен съвет (управител), член на контролен съвет (контрольор), който наруши или не изпълни задълженията си по този закон, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.
(2) Председател на управителен съвет (управител), който не заявява за вписване обстоятелства, подлежащи на вписване в публичния регистър по чл. 44, както и промените в тях, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
(3) Председател на управителен съвет (управител), който не подаде уведомление в общинската или районните администрации по чл. 46б, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.
За повече информация и изтегляне на примерни бланки на документи по Закона за управление на етажната собственост посетете сайта на Община Омуртаг:
www.omurtag.bg

 

 

ДО ЖИТЕЛИТЕ

НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Предвид изтичането на мандата на Управителите или Управителните съвети на сградите в режим на етажна собственост на територията на Община Омуртаг и на основание чл.21, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост, Ви уведомявам, че в срок до 01.05.2013 година всички сгради на територията на общината, в режим на етажната собственост, са длъжни да проведат Общо събрание за избор на нов управителен съвет (управител).

На основание чл.21, ал.2 Управителният съвет (управителят) продължава да изпълнява функциите си до избора на нов управителен съвет (управител).

На основание Чл. 46 „б” Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

Съгласно § 55. Не се подават уведомления, когато сградите или отделните входове в режим на етажна собственост са вписани в регистъра по чл. 44 от Закона.

На основание чл.15, ал.1 Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4 от Закона.

(2) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 от Закона за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ:

Чл. 55. (1) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.

Чл. 56. (1) Член на управителен съвет (управител), член на контролен съвет (контрольор), който наруши или не изпълни задълженията си по този закон, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.

(2) Председател на управителен съвет (управител), който не заявява за вписване обстоятелства, подлежащи на вписване в публичния регистър по чл. 44, както и промените в тях, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

(3) Председател на управителен съвет (управител), който не подаде уведомление в общинската или районните администрации по чл. 46б, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.

За повече информация и изтегляне на примерни бланки на документи по Закона за управление на етажната собственост посетете сайта на Община Омуртаг:

http://www.omurtag.bg/raw/uploads/aktualno/aktualizirani_dokumenti_etajna%20sobstvenost.pdf

 

 

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ ШАБАН

Кмет на Община Омуртаг /п/

 

 

 

 

Изготвил и съгласувал

Ст.ю.к. Вл.Петрова /п/