На 24.01.2010г. от 09.00 часа в залата на Община Омуртаг се проведе Обществено обсъждане на Проектът на план-сметка “Твърди битови отпадъци” на Община Омуртаг за 2011г., и Обществено обсъждане на намерение за поемане на краткосрочен  общински дълг от Община Омуртаг, за финансиране на проект  «Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Омуртаг, финансиран от Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», в които участие взеха: Общински съветници, служители от общинска администрация, кметове и кметски наместници по населени места от община Омуртаг и граждани на Община Омуртаг.

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Общински съвет – Омуртаг и

Община Омуртаг

Във връзка с определяне на размера на разходите на проекта на план-сметка “Твърди битови отпадъци” на Община Омуртаг за 2011г., съгласно чл. 66 и чл. 69, ал.1, т.4 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Омуртаг уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, че на 24.01.2011г. от 09:00 часа в Залата на Община Омуртаг на третия етаж в основната сграда на общината ще се проведе обществено обсъждане на проекта на план-сметка “Твърди битови отпадъци” на Община Омуртаг за 2011г.

Прочети целия документ ....