О  Б  Я  В  А

На основание Договор № РД 04-166/19.04.2013 година, между Фонд „Социална закрила” и Община Омуртаг, считано от 07.05.2013 година, в град Омуртаг ще функционира  „Обществена трапезария”.

Обществената трапезария ще осигурява топъл обяд на 30 граждани на общината. Храната ще се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж.   Срокът на действие на трапезарията е до 31.12.2013 г.

Целта на услугата  е да подпомогне:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на член 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

Гражданите, които желаят да ползват услугите на Обществената трапезария е необходимо да подадат заявление-декларация до Кмета на община Омуртаг, не по-късно от 26.04.2013г.– 17.00 часа. Подборът на  потребителите ще се извършва съвместно с подкрепата на Дирекция „Социално подпомагане” и представител на партньора по Проекта – Сдружение на инвалидите „Надежда за спасение”.

Списък на избраните лица ще бъде изложен на Информационното табло в община Омуртаг.

Ре/нк

НЕЖДЕТ ШАБАН

Кмет на община Омуртаг