О  Б  Я  В  А

На основание Анекс № 1 към Договор № РД04-166/19.04.2013 година, между Фонд „Социална закрила” и Община Омуртаг, считано от 1 август 2013 г. в град Омуртаг бенефициентите по социалната услуга  „Обществена трапезария” се увеличават от 30 на 60.

Обществената трапезария ще осигурява топъл обяд на 60 граждани на общината, от тях допълнително бенефициенти са 30 за периода от 01 август 2013 г. до 31 декември 2013 г. Храната ще се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж.

Целта на услугата  е да подпомогне:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на член 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

Гражданите, които желаят да ползват услугите на Обществената трапезария е необходимо да подадат заявление-декларация до Кмета на община Омуртаг, не по-късно от 26 август 2013 г. – 17.00 часа. Подборът на  потребителите ще се извършва съвместно с подкрепата на Дирекция „Социално подпомагане” и представител на партньора по Проекта – Сдружение на инвалидите „Надежда за спасение”.

Списък на избраните лица ще бъде изложен на Информационното табло в община Омуртаг.

 

Неждет Шабан

Кмет на Община Омуртаг