На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 19а от Закона за общинския дълг, във вр. с чл. 13 и чл. 17, ал. 1 от ЗОД и изпълнението на Проект «Реконструкция/ възстановяване и оборудване на «МБАЛ Омуртаг» ЕАД, гр. Омуртаг”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/002

Обявява

На 22 юли 2013 г. от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Омуртаг ще се проведе обсъждане на проект за поемане на Общински дълг от община Омуртаг

Предназначение на дълга: Реализация на проект: „Реконструкция/възстановяване и оборудване на «МБАЛ Омуртаг» ЕАД, гр. Омуртаг”, финансиран от Оперативна програма Регионално Развитие, приоритетна ос 4, схема BG161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/002. Проектът е с обща стойност 4 101 748.90 лева с ДДС, съгласно подписан Анекс към ДБФП № BG161PO001/4.1-05/2011/002-01 по ОПРР 2007 – 2013 г.

  1. Община Омуртаг да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Реконструкция/възстановяване и оборудване на «МБАЛ Омуртаг» ЕАД, гр. Омуртаг”, финансиран от Оперативна програма Регионално Развитие, приоритетна ос 4, схема BG161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали”, при следните основни параметри:
  • Максимален размер на дълга – 1 407 996,23 (един милион четиристотин и седем хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и двадесет и три стотинки);
  • Валута на дълга – ЛЕВА
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

-                      Срок на погасяване – до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-                      Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/002;

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

-                      Учредяване на залог върху вземанията на Община Омуртаг по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/002, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

-                      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

       2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Омуртаг да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 Кметът на Община Омуртаг Неждет Шабан отправя покана за присъствие на обсъждането до местната общност – представителите на общинска администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица.