На юлското заседание на ОбС – Омуртаг /30.07.2013 г./общински съветници преизбраха членовете на съвета на директорите на „МБАЛ-Омуртаг”ЕАД, гр.Омуртаг в състав: д-р Павлина Стоянова Павлова, д-р Любомир Спасов Христов, д-р Цветелина Генчева Трайкова.

По първото предложение от дневния ред, относно корекциите в бюджета и разчета на капиталовите разходи на Община Омуртаг за 2013 г. по предложение на кмета Неждет Шабансе заделят 8 513 лв. от собствени бюджетни средства за Разширение на административен център – II етап, 3000 лв. пък отиват за изготвянето на инвестиционен проект за кръстовище между ул.”Генералска” и ул.”Генерал Тотлебен”. 89 236 лева се насочват за реконструкция на ИПО „Зелена Морава”, пък за изграждането на „Мултифункционална зала за мероприятия на закрито, като неразделна част от читалищната сграда” зад сградата на старото читалище се насочват още 39 500 хил.лв. към предвидените 16 000. Община Омуртаг не разполага със закрити сцени за концертни изяви и с изграждането на тази зала се смята, че ще се разреши този дългогодишен проблем.

Общинските съветници дадоха своето потвърдително становище във връзка с предстоящото кандидатстване на община Омуртаг с Проект „Подобряване на средата за живот в населените места на територията на община Омуртаг, чрез реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление”. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на жителите на община Омуртаг, чрез въвеждане на енергоефективно осветление в следните населени места: с.Беломорци, с.Горна Хубавка, с.Горно Козарево, с.Долно Козарево, с.Илийно, с.Камбурово, с.Козма Презвитер, с.Красноселци, с.Панайот Хитово, с.Росица, с.Тъпчилещово, с.Царевци.  Община Омуртаг е допустим кандидат по мярка 322 „Обновяване и развитиена населените места” от ПРСР 2007-2013г., която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ на общини от селските райони и извън агломерационните ареали за инвестиции във реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улечно осветление. Към момента общината има изпълняващ се договор по мярката съгласно договор 25/322/00568 от 08.07.2011 г. на стойност 894 108 лева. Общият ресурс, който една община може да усвои по тази мярка за настоящия програмен период е 3 000 000 евро. В тази връзка е необходимо да се въведе енергоспестяваща интелигентна система за улично осветление в горепосочените населени места.

Във връзка с целесъобразното управление на общинската собственост, като един от източниците на собствени приходи на общината, на проведеното заседание се приеха и пазарни оценки за продажба, чрез търг на поземлени имоти – земеделски земи в селата Първан, Г.Козарево, с. Висок и село Петрино, с ангажименти по тръжни условия за проектиране и строителство на животновъдни ферми. Също така се откри и процедура за продажбата на поземлени имоти, отредени за жилищно строителство в селата Царевци, Могилец, Паничино и Чернокапци. ОбС – Омуртаг откри и две процедури за разпореждане с общински поземлени имоти в гр.Омуртаг. С изпълнението на тези решения, в приход на общинския бюджет се предвижда  да постъпят близо 30 000 лв., при проявен инвестиционен интерес от страна на потенциални купувачи.