Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

/по Приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/

 

Информация за контакт с Възложителя

 

1.   Фирма „Инитиум 86“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр.София ж.к.Стелбище ул.Тулча № 42, община Триадица  п.к.1404. ЕИК 201459122

 

2.  Петър Аврамов Петров – изпълнителен директор на Фирма „Инитиум 86“ЕООД, с постоянен адрес  гр. Омуртаг ул. Оборище № 11

 

тел.0888146695, e-mail: Petar_Avramov@abv.bg

 

Лице за контакт: Петър Аврамов Петров

 

Характеристики на инвестиционното предложение

Резюме на предложението

 

Инвестиционното предложение се отнася за : изграждане на „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности”, с местоположение с. П.Хитово УПИ: III - 52 в квартал 12 по плана на с.Панайот Хитово, Община Омуртаг по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Омуртаг.

Проекта е изцяло ново строителство.

Внесено е уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, хидропоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности” с входящ № 93.03-206/ 22.07.2013 г. от Фирма „Инитиум 86“    ЕООД.

ИП предвижда две едноетажни стопански постройки със стопанска цел, сграда за офис, проточни циркулационни басейни и седиментационен басейн, собствена изгребна септична яма, гараж, в гореописания имот без да се предвижда промяна на преназначението му. Основното им предназначение e за риборазвъждане, както и администриране на фермата за аквакултури.

 

Съоръженията които ще се изградят са следните:

 

Две стопански постройки със стопанска цел – по 75м2/150м2/. Стопанските постройки със селскостопанско предназначение ще бъдат леки конструкции на базата на оранжерии, основно от дървен материал. В тях ще се разположат 2 универсални рибовъдни рециркулационни модула с обем на рибовъдните басейни около 80 м3, механични филтри, биологични филтри, UW блок за обеззаразяване на водата, блок за обогатяване с кислород чрез барбитуриране на водата. Използване на чист кислород и озон без абсолютна необходимост, не се предвижда.

 

Сграда за офис – 85 М2, двуетажна. Строителството на двуетажната офис-сграда ще се изпълни по стандартни технологии с бетон, армировка, тухли и дървен покрив с цигли.

 

 

Проточни циркулационни басейни с обща дължина около 36 м и ширина 2 м, за отглеждане на студенолюбиви и мести видове аквакултури.

 

Седиментационен басейн - около 200м2,  с пречиствателно съоръжение : барабанно сито и пясъчен филтър. Седиментационният  басейн ще има и изпускател, преливник и всичко необходимо за такъв вид хидротехническо съоръжение съгласно българското законодателство. Преливащите води ще се използват за поливане на прилежащите площи с капково напояване и за аквапоника. Водата от басейна след като бъде регенерирана ще се използва многократно за рециркулация.

 

Собствена изгребна септична яма – около 6м2. Ямата ще бъде изградена от    водонепропусклив матириал. Ще бъде сключен Договор с лицензирана фирма за транспортиране на отпадъчните води до пречиствателна станция и на Договор с Оператор на пречиствателна станция за приемане и пречистване на отпадъчните води.

 

 

Гараж – с резмери 8 м. дължина, 3 м. ширина и височина 2.5 м.Той ще бъде изграден от бетонни блокчета и с бетонна плоча.

 

До Фермата за аквакултури има съществуващ чакълиран път.

 

Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение

 

В условията на засилена конкуренция, след присъединяването ни към ЕС е необходимо предприятията в областта на рибовъдството да преминат процес на реконструкция и модернизация.

Инвеститора е решил чрез собствено финансиране на „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности”, да осъществи производството и предлагането на пазара на получения готов продукт.

 

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

 

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи устройствени планове или дейности. В Общината не са подавани заявления за изменения в устройствения план на този имот.

 

Подробна информация за разглеждани алтернативи

 

Изграждането на „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности”, ще стане на терен с обща площ от 1 дк. видно от приложената скица.

Други алтернативи по отношение на схемното решение не са разглеждани.

 

Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството

 

Фермата за аквакултури ще е разположена в с. П.Хитово УПИ: III - 52 в квартал 12 по плана на с.Панайот Хитово, Община Омуртаг по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Омуртаг.

На север и запад граничи с частни имоти, на изток с чакълиран път и на юг с земи от Държавен поземлен фонд, които представляват пасища.

 

В обекта стриктно ще се спазват изискванията на Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г.) от Наредба №44/22.04.2006г. за ветеринарно - медицинските изисквания към животновъдните ферми и рибни стопанства.

 

 

 

 

Описание на основните процеси /по проспектни данни, капацитет/

 

Основния процес на инвестиционното предложение е отглеждане аквакултури в рециркулационна система.

Отглеждането на аквакултури се предвижда да е непълно-системно с едногодишен цикъл.

Технологичната схема, която ще се прилага при рибовъдната експлоатация на фермата за аквакултури е следната:

-подготовка за зарибяване: почистване на рибарника, дезинфекциране на съоръженията, терена, преглед на съоръженията за водоснабдяване;

-зарибяване на рибарника и профилактика срещу основни заболявания;

-извършване на контролни улови за проследяване на прираста и здравословното състояние на рибата;

-мониторинг върху качеството на водата по основни хидрохимични и хидробиологични показатели и анализ в специализирани лаборатории;

-създаване и поддържане на качествена хранителна база за отглеждане на риба,

улов и реализация на рибата.

Предвижда се годишно от рибарника да се получи около 25 тона риба и 5 тона аквакултури за консумация.

Реализирането на посочения производствен план е възможно при оптимален хидрохимичен режим и спазване на всички технологични изисквания на съвременното рибовъдство.

 

Хранене

 

За да се постигне основната цел на проекта храненето на рибата ще се извършва на базата на закупуване на качествени концентрирани фуражи произведени от фирми доказали се на световните пазари, а в последствие на реномиран български производител.

 

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

 

Изграждането на обекта не изисква промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За подход към рибарника се използва съществуващ чакълиран път.

Експлоатацията на обекта не е свързана с необходимостта от изграждане на нови пътища, както и нова техническа инфраструктура.

 

Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

 

Настоящото инвестиционно предложение предвижда ново строителство на  два броя едноетажни стопански постройки със стопанска цел, сграда за офис, проточни циркулационни басейни и седиментационен басейн, собствена изгребна септична яма, гараж, в гореописания имот без да се предвижда промяна на преназначението му. Основното им предназначения са за риборазвъждане, както и администриране на фермата за аквакултури. Изграждането ще започне след получаване на разрешение за строеж. Строителството ще се извърши за 3 години и ще се контролира от строителен надзор.

Първи етап  - първа година : Изграждане на стопанска постройка със селскостопанско предназначение, изгребна септична яма, седиментационен басейн, външни проточнно - циркулационни рибовъдни басейни, електрификация, водоснабдяване /възможно е изграждане на ВЕИ за собствени нужди / малък генератор за производство на електрическа енергия /до 2,5 кВт/, работещ на принципа на неодимовите /рядкоземни/ магнити. Той с нищо не застрашава околната среда и екологията в района. Енергията от него ще бъде използвана за аварийно осветление/ – без включване в Националната Енергийна система/.

Втори етап – втора година : Доизграждане на офис сграда до кота нула, изграждане на сервизни и помощни помещения, изграждане на съоръженията за капково напояване и оранжериите за аквапоника.

 

Трети етап – трета година : Изграждане на сграда с два универсални рибовъдни рециркулациони модула. Завършване на офис сграда и гараж.

Въвеждането на обекта в експлоатация ще се извърши съгласно изискванията на ЗУТ и наредбите към него. Закриване на обекта не се предвижда, както и етапи за възстановяване и последващо ползване.

 

Предлагани методи за строителство

 

Строителството на двуетажната офис сграда ще се изпълни по стандартни технологии с бетон, армировка, тухли и дървен покрив с цигли. Стопанските постройки със селскостопанско предназначение ще бъдат леки конструкции на базата на оранжерии, основно от дървен материал.

 

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

 

По време на строителството на посочените сгради и съоражения ще се използват строителни материали, вода, горива и енергия, както и дървен материал за кофраж. Водата ще се черпи от съществуващия кладенец, който в бъдеще ще захранва басейните на рибарника. За механизацията ще се ползва дизелово и бензиново гориво. Взривни дейности не се предвиждат. Ще се използва и малка част инертни материали.

По време на експлоатацията на обекта ще се ползват единствено води от кладенеца. Общото количество вода за запълване на басейните и рециркулация ще бъде около 3 500 м3/годишно.

За опресняване на водите в басейните , ежедневната подмяна в двата универсални рециркулационни модула ще бъде до 10 % / или до 8 - 9 м3 /водна маса.

 

Отпадъци, които се очаква да се генерират. Видове, количества и начин на третиране.

 

Избраната технология за „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности” е напълно безотпадна.

Органичните отпадъци от отглеждането на риба ще се събират в специално пригодени контейнери и ще се използват за наторяване на прилежащите площи за капково напояване.

От работния персонал битово-фекалните отпадачни води ще са около 0,75 м3/годишно и ще се изпомпват от изгребната септична яма .

Отпадъци, които се очаква да се образуват по време на строителството на постройките и съоръженията са около 4 м3 /очаквано количество/, ще се извозвят от специализирана фирма

Отпадъци, образувани по време на експлоатацията - смесени битови отпадъци – около 0,6 тона годишно ще се събират в съдове и ще се извозват от специализирана фирма, съгласно сключен договор с инвеститора.

 

Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Опазването на чистотата на водата, като възобновяем природен ресурс има съществено значение за българската природа. Една от основните цели при рибностопанското използване на рибарника е да бъдат поддържани основните хидрохимични показатели и чистота в оптимални граници. Във връзка с това се предвижда:

 

 

-  Ще се инвестира в прилагането на оптимални по структура и видове състав риби / тъй като се предвижда двата рециркулационни рибовъдни модула да бъдат универсални, в тях чрез напълно контролираната среда и промяна на кислородния, хранителния режим, pH на водата и според маркетинговите проучвания, анализи и конюктурата на пазара, ще могат да се отглеждат всички видове сом, тилапия, есетра, сьомгова пъстърва, американска дъгова пъстърва, японски шаран кои, бяла риба, шаран, гигантски австралийски раци / ябби, марон, ред клау/, местни езерни и речни раци и др. хидробионти /. Няма да има никаква опастност за нарушаване на екологичното равновесие на околната среда защото обекта е на голямо разстояние от водни басейни, а и импортните и екзотични видове са силно топлолюбиви и умират при спадане на температурите и не могат да преживеят зимата в естествени условия.

 

Общи мероприятия:

 

При рибностопанската експлоатация на рибарника ще бъдат стриктно спазвани общите изисквания за опазване чистотата на природните води, като се въведе пълна забрана за:

-изливане на отпадни води от миене на коли и съдове в които е имало отровни препарати

-използването на хербициди и алгициди за унищожаване на водната растителност

-отпадни продукти от човешката дейност във водата

-оставяне в рибарника на умряла риба

Ще се инвестира в провеждането на мониторинг на качеството на водата

 

Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например: добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води и др./

 

Инвестиционното предложение дефинира само дейността за изграждане на „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности” и не е свързано с реализиране на други дейности.

 

Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

-     регистрация в ИАРА

-     разрешение за водовземане

-     разрешение за строеж

-    право на ползване на обекта и въвеждане в експлоатация

 

Замърсяване и дискомфорт на околната среда

 

При експлоатацията на рибарника основното замърсяване на околната среда ще бъде от:

-смесени битови отпадъци, които са в минимално количество - 0,6 тона/годишно, които ще се извозват от специализирана фирма.

-от човешка дейност, за която са предвидени общи мероприятия за опазване на околната среда предвидени по горе.

Дискомфорт няма да има, тъй като фермата за аквакултури ще  се вписва като естествен компонент с околната среда.

 

Риск от инциденти

Съществуващи предпоставки за инциденти при експлоатация на рибарника са както следва:

-ползването  за къпане на седиментационния басейн от външни лица - за тази цел е необходимо поставяне на няколко подходящи места на табели с надпис „Къпането забранено”

 

 

-при хранене и улов на риба има опасност персонала да падне в рибовъдните басейни.

Необходимо е да се обучи персонала  да извършва действията  правилно.

 

Местоположение на инвестиционното предложение.

План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа

 

Рибарникът е разположен в с. П.Хитово УПИ: III - 52 в квартал 12 по плана на с.Панайот Хитово, Община Омуртаг по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Омуртаг, с площ 1 дк.

Представят се скица на имота, заверена от Общинска техническа служба. Фермата за аквакултури не попада в границите на защитена зона по директивата на хибитатите от НЕМ НАТУРА - 2000.

 

Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

 

Изграждането на „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности” е върху собствен терен - частна собственост на инвеститора.

Не се очакват и планират бъдещи ползватели на земи върху имота на рибарника.

Инвестиционното предложение не засяга други обекти и земеделски терени.

 

Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

 

Строителството на „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности”ще бъде в с. П.Хитово УПИ: III - 52 в квартал 12 по плана на с.Панайот Хитово, Община Омуртаг по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Омуртаг.

Фермата не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия или неблагоприятни климатични условия, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализация на предложението.

 

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони и др. Национална екологична мрежа

 

Обекта не попада в НАТУРА – 2000.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма чувствителни видове на флората и фауната, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на обекта няма живописни местности, които да бъдат засегнати от предложението.

 

 

На територията на обекта няма местности и обекти от културно-историческо значение.

На територията на обекта няма важни, висококачествени или редки ресурси, които да се засягат от предложението.

На територията на обекта няма чувствителни обществени обекти - болници, училища, църкви, параклиси, манастири или общински сгради, които да бъдат засегнати от предложението.

На територията на обекта няма други използвани терени за промишлени предприятия, градини, къщи, търговски обекти, паркове и открити обществени площи, земеделски стопанства, лесовъдни стопанства, мини и туристически обекти, които да бъдат засегнати от предложението.

 

Ландшафта на територията на обекта няма да се засегне.

Рибарника е на място покрай което преминават хора, преди всичко земеделски производители и рибари. Обекта няма да създаде затруднения при движението по полските пътища и то най-вече при извозване на строителни материали или за разполагане на площадката на по-едрогабаритна механизация, тъй като е в страни от междуселищния път.        Обекта ще се обозначи със съответните временни и постоянни пътни знаци, табели и ограждения.

Обекта не засяга вододайната зона и не попада в санитарно - охранителните зони.

 

Качество и регенеративна способност на природните ресурси

 

Изграждането на „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности” подобрява и разнообразява традиционното производство, насочено към пазарно ориентирани видове биологично произведени риби.

Прилагане на методи за производство на аквакултури, които чувствително намаляват отрицателното въздействие и повишават положителните ефекти върху околната среда.

 

Подробна информация за всички разгледани варианти

 

Избраното място за изграждането на „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности” има редица предимства и не крие високи рискове или опасности.

 

Характеристики на потенциалното въздействие

 

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвите, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични ли групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и ентропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Изграждането на „Ферма за интензивно развъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни включени в рециркулационна система, аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности” няма да окаже особено влияние върху хората и тяхното здраве. По време на строителството на постройките и съоръженията ще се спазват всички мерки за безопасност от работещите на обекта при изпълнение на строителни и монтажни работи, работно и защитно облекло и лични предпазни средства. При извършване на изкопни работи ще се взимат мерки за недопускане на трудови злополуки. Взривни работи не се предвиждат. Работниците на обекта ще се обучат по техническа и противопожарна безопасност и ще им се провеждат инструктажи, които ще се отразяват в книгата за инструктажи. На обекта при необходимост ще се наемат за определени дейности само квалифицирани работници със съответните свидетелства за правоспособност и квалификация.

 

Атмосферния въздух няма да се замърси при изграждането на обекта и по време на експлоатацията му. Възможно е да има кратковременни замърсявания при извършване на изкопни работи, но те ще бъдат несъществени. По време на строителството няма да има и замърсявания на атмосферния въздух при използването на механизацията и транспортна техника, защото характера е кратковременен и нетраен. Тези замърсявания ще бъдат несъществени, първо поради невъзможността за голяма концентрация на техника и второ поради постоянно движение на въздушните маси, което няма да позволи достигането на опасни за здравето концентрации.

При изграждането на обекта няма да се замърсяват атмосферата, водите и почвите в района, както и по повърхността, така и в земните недра.

Почвите които ще бъдат засегнати по време на строителството нямат статут на високопродуктивни почви. Част от изкопаните наноси ще се използва за обекта, а друга част ще бъде изнесена от терена на обекта и извозена на подходящо място в прилежащите площи.

Минералното разнообразие няма да бъде засегнато, както при изграждането на обекта, така и по време на експлоатацията.

Засягането на флората и фауната е несъществено. Строителството и експлоатацията на обекта няма да се отразят върху биоразнообразието. Обекта не предизвиква последващи въздействия върху растителните видове.

Изграждането на обекта не засяга паметници на културата, както и не се очакват въздействия от естествени и антропогенни вещества и процеси.

По време на строителството се очакват строителни отпадъци и инертни материали, които ще се извозят на определени от общинските власти депа.

Шумово въздействие по време на строителството ще има от работни и транспортни машини. Тези шумови въздействия имат временен и непостоянен характер. Наоколо няма близки поселения, а и поради кратковременния им характер не се предлагат мероприятия за ограничаване на шумовото въздействие.

 

От обекта не се очакват радиационни излъчвания.

 

Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

 

Обекта не попада в НАТУРА - 2000.

 

Вид на въздействието - пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно, дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно

 

Въздействието се определя на непряко и краткотрайно.

Обхват на въздействието - географски район, засегнато население, населени места

 

Обхвата на въздействието се определя на локален. Няма засегнати населени места и население.

 

Вероятност от поява на въздействието

 

Няма вероятност от поява на въздействие.

 

Продължителност, честота и обратимост на въздействието

 

Краткотрайно, периодично и обратимо.

 

 

Мерки които трябва да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Да се предвидят мероприятия за ограничаване на достъпа на хора и животни до рибарника;

Да са осигури трайна пътна маркировка и пътни знаци на отклонението за обекта;

 

Трансграничен характер на въздействията

 

Няма такъв характер на въздействия от обекта.

 

 

 

Изпълнителен   директор

на Фирма „Инитиум 86“ЕООД:  ____________________/

 

/ Петър Аврамов Петров /