Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1,Елман Хюсеин Феим, ЕГН:4912128282

Местожителство-с. Голямо Църквище, ул. „Камчия” №38

общ. Омуртаг,обл. Търговище ,гражд.-Българско,физическо лице

2.Пълен пощенски адрес:

ПК7924,  с. Голямо Църквище, ул. „Камчия” №38

общ. Омуртаг,обл. Търговище

3. Телефон, факс и e-mail.

0895947655

4. Лице за контакти.

Елман Хюсеин Феим

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Общата селскостопанска политика на ЕС насърчава земеделските производители в България за производство на висококачествени и безопасни храни на потребителите както и опазване на околната среда.Създаването на  орехови насаждения е една от основните овощни култури, които се стимулират по различни мерки за подпомагане на земеделските производители особено в по бедните селски райони.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Икономическата рентабилност от произведената продукция се очаква да бъде добра имайки в предвид добрите изкупни цени, средните  добиви от 50-60 кг от едно дърво и без конкурентната реализация. Трудовите ресурси ще бъдат осигурявани от населеното място

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Няма информация


4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Няма информация

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имот №000090,с площ 11,7 дк от които 5,5 дк за създаване на насаждението, , НТП „пасище с храсти”, местност „бостанлък алъна”, в землището на село Голямо църквище, общ. Омуртаг, обл. Търговище

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Инвестицията предвижда следните агротехнически мероприятия:

1.Дълбока оран

2.Предсеитбени обработки

3.Засаждане на фиданките по схема 10 на 10 метра

4.Агротехнически мероприятия  през вегетацията- междуредови обработки за поддържане на почвата, резитби и др.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Не се предвижда

9. Предлагани методи за строителство.

Не се предвижда

10. Природни ресурси, предвидени за използване по

време на строителството и експлоатацията.

Не се предвижда

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Без отпадъчно производство

Няма отрицателно въздействие върху околната среда

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Няма отрицателно въздействие върху околната среда

Не се предвиждат

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).                                                                               Не се предвиждат

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Няма необходимост

15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Няма отрицателно въздействие върху околната среда

16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.

Няма рискове

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за

разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Няма

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени

планове.

Няма

4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,

уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

и др.; Национална екологична мрежа.

Няма

4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната

способност на природните ресурси.

Технологията запазва почвената структура и биологичните му качества.

5. Подробна информация за всички разгледани

алтернативи за местоположение.IV. Характеристики на потенциалното въздействие

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на

реализацията на инвестиционното предложение):

няма възможности за евентуални нежелани въздействия върху околната среда.

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването,

материалните активи, атмосферния въздух,

атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,

природните обекти, минералното разнообразие, биологичното

разнообразие и неговите елементи и защитените територии на

единични и групови недвижими културни ценности, както и

очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества

и процеси, различните видове отпадъци и техните

местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове,

вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани

организми.                                                                                                        -Технологията на културата не  предвижда интензивни почвени или химически мероприятия, което на свой ред ще запазва почвата от въздушна и ветрова ерозия, съобразена с поддържане на почвата в добро агроекологично състояние

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,

включително на разположените в близост до обекта на

инвестиционното предложение.

няма възможности за евентуални нежелани въздействия върху околната среда.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,

кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и

временно, положително и отрицателно).

няма

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;

населени места (наименование, вид - град,

село, курортно селище, брой жители и др.).

няма обхват на отрицателно въздействие

5. Вероятност на поява на въздействието.

не

6. Продължителност, честота и обратимост

на въздействието.

не

7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Мерки, които е необходимо да се включат в ин-

вестиционното предложение, свързани с предотвратяване,

намаляване или компенсиране на значителните отрицателни

въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се налагат

8. Трансграничен характер на въздействията.

Няма такова въздействие