Деветнадесет точки включваше дневният ред на последното заседание на Общинския съвет в Омуртаг. Всички бяха приети единодушно от присъстващите общински съветници. Според кмета на града Неждет Шабан с особено значение за развитието на региона бе гласуването на докладна записка, касаеща предложение за поемане на общински дълг за частично финансиране на обект "Допълнително водоснабдяване на град Омуртаг от язовир "Ястребино". Става дума за сума от 250 000 лева, със срок на погасяване до 60 месеца, които ще бъдат вложени в изграждането на подобекти, намиращи се на първи подем, след издаване на разрешение за строеж, обясни вносителят Фахри Ниязи, финансист на община Омуртаг. С подобно социално значение е и докладната, която се отнася за поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг, за изпълнение на проект "Реконструкция, възстановяване и оборудване на "МБАЛ Омуртаг" ЕАД", финансиран от ОП "Регионално развитие". Проектът е за 4 101 748 лева с ДДС. Поради липса на средства за обезпечаване на проекта, община Омуртаг кандидатства за кредитиране от Фонд "ФЛАГ"за изпълнение на дейността - доставка и монтаж на специализирано диагностично оборудване. Съветниците решиха общината да сключи договор за кредит с Фонда, като максималният размер на дълга е 2 105 280 лв. Срокът за погасяването му е до една година.