На 22.12.2011 год. между Община Омуртаг и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, беше подписан договор BG161РО001/4.1-05/2011/002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, за изпълнение на проект:Реконструкция/ възстановяване и оборудване на “МБАЛ Омуртаг” ЕАД – гр. Омуртаг”.

Общата цел на проекта e: Да се повиши качеството на медицинското обслужване в община Омуртаг, чрез осигуряване на подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура в „МБАЛ – Омуртаг” ЕАД, като водещо лечебно заведение в общината, допринасяща за устойчиво местно социално-икономическо развитие в Община Омуртаг.

В резултат на проведена открита процедура с предмет „Доставка на специализирано медицинско оборудване за МБАЛ, гр.Омуртаг” за изпълнител е определена фирма "М И М СО" ООД, гр. София, и е сключен договор № BG161PO001/4.1-05/2011/002-D-01/10.05.2013 г.

В изпълнение на договора ще бъдат доставени и монтирани:

Þ    Компютърен томограф 16 среза – 1 бр.;

Þ    Дигитален рентгенов апарат за графично-скопични изследвания с дистанционно управление – 1 бр.;

Þ    Дигитална ехографска система – 1 бр.;

Þ    Дигитална  мамографска система – 1 бр.

Стойност на договора: 2 193 000,00 лв. без ДДС.

Срок на договора: срок за доставка и монтаж на апаратурата - 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на заявката на възложителя и срок за обучение на персонала - 5 /пет/ календарни дни от въвеждане в експлоатация.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта е в процес на изпълнение и договор от 26.11.2012 г. със „Стройкомерс -ТТ” ЕООД гр. Търговище за „Извършване на СМР в МБАЛ, гр. Омуртаг", както и съпътстващите договори за упражняване на независим строителен надзор със „СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ” ООД и Упражняване на авторски надзор с проектантите: арх. Анжелика Михайлова - гр. София - част Aрихектура; “СОЛИД” ЕООД - инж.Любен Христов, гр.Търговище - част Конструкции; инж. Кирил Киров - гр.София - част ВиК; инж. Николай Жеков - гр.Бургас - част ОВК; инж. Анна Софиянска - гр. София - част Вътрешни ел. инсталации; инж. Георги Трифонов - гр. Варна - част Технологична; инж. Веселин Видолов -гр. Варна-част Технологична; Делян Милчев, гр.Варна - част Лъчезащита; инж. Снежа Новкиришка - гр. Бургас- част Пожароизвестяване.

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „ BG161PO001-4.1.05-0002 „Реконструкция / възстановяване и оборудване на „МБАЛ Омуртаг” ЕАД – гр.Омуртаг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Омуртаг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”