Апаратура за над 2 млн. лв. ще бъде доставена и монтирана в болницата в гр.Омуртаг. Съгласно подписан договор между общината и министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ОП "Регионално развитие".
В момента тук се изпълнява проект "Реконструкция - възстановяване и оборудване на "МБАЛ Омуртаг" ЕАД - Омуртаг". Целта е да се повиши качеството на медицинското обслужване в
общината, чрез осигуряване на подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура в многопрофилната болница. Здравното заведение обслужва пациенти от региона и съседни общини като Върбица, Котел и жители на населени места от Сливенско. След проведена открита процедура за доставка на специализирано медицинско оборудване е определена фирма-изпълнител - "МИМСО" ООД – София. Предстои да бъдат доставени компютърен томограф 16 среза, дигитален рентгенов апарат за графично-скопични изследвания с дистанционно управление, дигитални ехографска и мамографски системи. Общата стойност на договора е 2 193 000 лв. без ДДС. Срокът за доставка и монтаж на апаратурата е 30 календарни дни от получаване на заявката на възложителя, а срокът за обучение на персонала - 5 дни от въвеждане в експлоатация.