Днес от 09,00 часа в Залата на община Омуртаг се проведе интервю по  Националната програма "Старт в кариерата". Целта на интервюто е  да се  извърши подбор и да бъдат класирани номинираните и насочените от Дирекция „Бюро по труда” – Омуртаг кандидати, които ще бъдат назначени в съответните дирекции на общинска администрация. От подалите заявления за  участие осемнадесет младежа, днес на интервю се явиха само единадесет.

Всички те са с висше образование, без трудов стаж по специалността и  отговаряха на въпросите на 5-членна комисия с председател Радка Рашева, която е заместник кмет на община Омуртаг. Шест от тях ще бъдат одобрени и назначени на работа за срок от девет месеца в общинска администрация.

За Дирекция „Проекти, инвестиции, строителство и общественни поръчки” нямаше кандидати. Най-много бяха желаещите да работят в Дирекция „Земеделие, транспорт” търговия и общинска собственост” - четирима на брой. Трима бяха кандидатите за Дирекция „Финансово стопански дейности”, и по един кандидат за Дирекциите „Гражданска регистрация и административно обслужване, „Канцелария, човешки ресурси и Общински съвет” „Хуманитарни дейности” и  „Местни данъци и такси”.

В срок до 13.09.2013 г., комисията трябва да изготви протокол съгласно изискванията на НП „Старт в кариерата” и да го изпрати в „Бюро по труда” – Омуртаг.

Най-късно до 3 октомври окончателният списък на одобрените трябва да бъде публикуван на интернет-страницата на Агенцията по заетостта и оповестен на информационното табло в Бюрото по труда.