Започна работата по допълнителното водоснабдяване на село Долно Козарево. В него ще бъдат вложени 163 677 лв., собствени бюджетни средства.

Дейностите по проекта са необходими за подобряване на водоснабдяването на селото, чийто основен водоизточник е каптаж с недостатъчни експлоатационни ресурси.  Особено през лятно-есенния сезон те се свеждат да минимум и се налага въвеждането на режим на водата, който стига до през два-три дни. За преодоляване на проблема през 2009 г. са изготвени предварителни хидроложки проучвания за водовземане на подземни води от съществуващ каптаж "Екишче чешме". След извършени хидроложко-геоложки проучвания в края на 2011г. е установено, че могат да се каптират и използват други подземни води от съществуващ примитивно изграден каптаж "Бююксърт", разположен на терен общинска собственост.  Така се стига до идеята за проект „Допълнително водоснабдяване на с. Долно Козарево”, община Омуртаг”. Проектирането е дело на фирма „Алтея 2011” – Търговище. През март тази година е издадено и разрешително за строеж, като изпълнител на строително-монтажните дейности е фирма „Лисец” – Омуртаг. Строителството трябва да приключи до края на годината.

Строително-монтажните работи включват реконструкция на каптаж "Бююксърт", изграждане на събирателна шахта, водоотвеждаща и преливно изпразнителна системи, дренажни събиратели. Полагане на водопровод с дължина 879 метра от събирателна шахта до каптаж -с. Долно Козарево. Изграждане на водомерна и прекъсвателна шахта. Изграждане на Санитарно охранителни зони. Сега текат изкопно-кофражни, армировъчни и бетонови работи на събирателната шахта.