28.11.2013 г./ЧЕТВЪРТЪК/

ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОМУРТАГ

На проведеното извънредно заседание днес от 10,00 часа в залата на общинска администрация, общинските съветници приеха предложението на заместник председателя на ОС – Омуртаг Ердинч Алиев да отпаднат шест точките от Дневния ред. Те бяха относно пазарни оценки за продажба, чрез търг на поземлени имоти, учредяване на  право на строеж на гараж върху поземлен имот в гр.Омуртаг, собственост на Община Омуртаг с учредено право на строеж на жилищна сграда и промяна в Тарифата за определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения от павилионен тип. Поради факта, че заседанието е свикано извънредно, г-н Алиев предложи да останат само първите две точки, приемането, на които е по-важно.

По така гласуваният Дневен ред, ОС – Омуртаг прие предложение относно корекции в бюджета на Община Омуртаг за 2013 г. Утвърдени бяха предложените промени в приходната и разходната част на бюджета. Разликата от плана в частта по приходите в размер на 213 000 лв. от имущественни данъци и неданъчни приходи се разпределят в частта по разходите, за компенсиране по дейности.

В частта на капиталовите разходи се прие корекция на обектите финасирани от целевата субсидия на Републиканския бюджет.

Втора точка от дневния ред се прие след продължителни дебати. Тя беше относно необходимостта от провеждане на публично обсъждане на Проект на план сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци на Община Омуртаг за 2014 г. Предложението, което беше Публичното обсъждане да се проведе на датата 30.12.2013 г. /понеделник/ от 10,00 ч. в сградата на общинската администрация, предизвика притесненията на част от съветниците. Обсъждаха се варианти дали не може да  се измести дата преди 24.12.2013 г. Стана, ясно че на практика това не е възможно, защото  има тридесет дневен срок от датата на обявяването на публичното обсъждане и проекта за план-сметка до самото публично обсъждане, който е необходим да се спази. Ако Общински съвет – Омуртаг не приеме План-сметката остава да действа тази за 2013 г. В Проекта на План – сметката за 2014 г. промени в промилите не са предвидени.

Неждет Шабан, Кмет на Община Омуртаг също даде пояснения по въпросите, защо се закъснява с датата и напомни, че решенията за експлоатация на депото се вземат съвместно с общините Котел и Върбица, тъй като РЦКОТБО се намира на територията на Община Омуртаг, но се използва и от съседните две общини. Според г-н Шабан предвидената сума за 2014 г. от 758 430 хиляди е напълно постижима и реалистична.

Комисия с председател д-р Метин Исмаил ще обобщава постъпилите проекто-предложения за План - сметката от гражданите. Жителите на Община Омуртаг имат възможност да предоставят своите писменни предложения в канцеларията на ОС – Омуртаг до 9,00 ч. в деня на публичното обсъждане. Проекта на план сметката може да бъде разгледан на електронната страница на Община Омуртаг, канцеларията на ОС – Омуртаг и в Дирекция ПИСПОП на ул.”Климент Охридски”.