В Заседателната зала на общинска администрация, днес се проведе тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет - Омуртаг. Общинските съветници приеха отчет за изпълнението на бюджета на Община Омуртаг за първото шестмесечие на годината и предложение относно корекции в бюджета за 2013 г.

Утвърдително становище общинските съветници изразиха и по предложението относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг, за изпълнението на Проект „Реконструкция/възтановяване и оборудване на „МБАЛ Омуртаг” ЕАД гр.Омуртаг. Максималният размер на дълга е 1 407 996,23 а срока за погасяване е до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Източници за погасяване на главницата – чрез плащания от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-05/2011/002.

По предложението за избор на комисия, която да изготви предложение за съдебни заседатели в Окръжен съд гр.Търговище, беше избрана 5 членна комисия в състав :

Председател: Мехмед Мехмедов – общински съветник

Секретар: Галина Иванова – общински съветник

Членове:

  1. Владислава Петрова – старши юрисконсулт
  2. Ахмед Ахмедов – общински съветник
  3. Стелиян Петков – общински съветник

След, като беше отложена от дневния ред на предходното заседание, днес след доста дебати беше приета точката относно становище по бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище за периода 2014 – 2018 г.