О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

12

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 613 / 27.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.7, УПИ XXVI – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от  УПИ ХXVII да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство.

На основание чл.124б, ал.4 Заповедта не подлежи на оспорване.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

13

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 589 / 20.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.121, УПИ VIII – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване в УПИ VIII, отреден за комплексно жилищно строителство и гаражи да се предвиди изграждане на допълнителна група гаражи за леки коли-допълващо застрояване.

На основание чл.124б., ал.4 Заповедта не подлежи на оспорване.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

14

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 643 / 11.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на  комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за обект: “Предприятие за производство на хартиени ролки за печатащи устройства” за кв.16, УПИ I, УПИ II и УПИ III с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ I, УПИ II и УПИ III, отредени за “производство на електроенергия от фотоволтаични съоръжения” да се образува един урегулиран поземлен имот, отреден за “производство”.

На основание чл.124б., ал.4 Заповедта не подлежи на оспорване.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

15

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 621 / 01.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв.45, УПИ V – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване в УПИ V, отреден за свързано двуетажно жилищно застрояване да се предвиди свободно застрояване на двуетажна жилищна сграда.

На основание чл.124б, ал.4 Заповедта не подлежи на оспорване.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 3

гр. Омуртаг, 28.03.2014 год.

 

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 95 / 18.02.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация за кв. 21, УПИ І по плана на с. Врани кон, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ І в кв. 21 да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане за производствени и складови дейности.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 4

гр. Омуртаг, 14.04.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 170 / 24.03.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация и план за застрояване за кв. 8, УПИ V и УПИ ІV  по плана на с. Илийно, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от УПИ V и част от УПИ ІV да се образува нов урегулиран поземлен имот с отреждане за “търговия и обществено обслужване”. С плана за застрояване да се предвиди свързано застрояване между новоурегулираните поземлени имоти.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 


 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 5

гр. Омуртаг, 14.04.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 56 / 24.01.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 41, УПИ V  по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване да се предвиди разширение на гаражна група – допълващо застрояване с три броя гаражи за леки коли.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 6

гр. Омуртаг, 28.05.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 222 / 10.04.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 48, УПИ ХХІІ – 192 по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от регулационните граници на УПИ ХХІІ да се поставят по съществуващите кадастрални граници на ПИ с идентификатор 53535.501.192.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 6

гр. Омуртаг, 07.04.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 193 / 04.04.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг, на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ДР на ЗУТ е променен план за регулация на с. Могилец в частта за кв. 10, УПИ І – 162 - отреден за “жилищно строителство”, УПИ V – отреден за “жилищно строителство”, УПИ ХІІ – отреден за “озеленяване” и УПИ ІІ - отреден за “джамия”, като регулационната граница между горе цитираните урегулирани поземлени имоти се поставя по кадастралната граница на поземлен имот № 162.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7

гр. Омуртаг, 15.04.2014 год.


Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 225 / 15.04.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 3 от 25.03.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 225 / 15.04.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 8, УПИ VІ - 56 – С. Кестеняво, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VІ с предназначение “за жилищно строителство” се образуват: УПИ VІ “за жилищно строителство” и УПИ ІХ “за жилищно строителство”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 8

гр. Омуртаг, 23.04.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 239 / 22.04.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 4 от 16.04.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 95 / 18.02.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 21, УПИ І – с. Врани кон, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация  от УПИ І с предназначение за “текстилно предприятие” се образуват УПИ І с предназначение “производствена и складова дейност” и УПИ ІІ с предназначение “производствена и складова дейност”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 9

гр. Омуртаг, 23.04.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 238 / 17.04.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 3 от 25.03.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 55 / 23.01.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 34, УПИ ХІІІ – с. Камбурово, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от наличния УПИ ХІІІ в кв. 34 се образуват два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІV – отреден за “търговия и обществено обслужване” и УПИ ХVІІ – отреден за “озеленяване”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

1

гр.Омуртаг, 21.02.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 95 / 18.02.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на изменение на ПУП - План за регулация за кв. 21, УПИ І по плана на с. Врани кон, общ. Омуртаг.

С изменение на плана за регулация от УПИ І в кв. 21 да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане за производствени и складови дейности.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1

гр. Омуртаг, 21.02.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 448 / 15.07.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за регулация кв. 84, УПИ ІІІ с идентификатор 53535.501.1366 - гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от урегулиран поземлен имот ІІІ да се образуват два урегулирани поземлени имоти, отредени за “комплексно жилищно строителство” и “озеленяване”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр. Омуртаг, 25.02.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 55 / 23.01.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация кв. 34, УПИ ХІІІ отреден за “озеленяване” – с. Камбурово, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ ХІІІ в кв. 34, отреден за “озеленяване” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, отредени за “озеленяване” и за “търговия и обществено обслужване”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1

гр. Омуртаг, 20.01.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 30 / 15.01.2014 г.  на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 1 от 08.01.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед  № 681 / 20.09.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 26, УПИ ІІ – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С плана за застрояване се променят ограничителните линии на застрояване в предвид изграждане на допълнителни силози. В плана за застрояване са определени режима, начина и характера на застрояване в съответствие със стойностите за Предимно производствена зона – Пп.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр. Омуртаг, 20.01.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 28 / 10.01.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 1 от 08.01.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед  № 762 / 22.10.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на ПУП – План за регулация и план за застрояване за кв. 62, УПИ VІІІ с идентификатор 53535.501.3226 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация - регулационната граница в дъното на имота се прокарва по кадастралната граница на имота, като последния се преотрежда за “търговска сграда и автомивка”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 3

гр. Омуртаг, 03.02.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 52 / 23.01.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 6 от 15.05.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед  № 211 / 29.03.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на ПУП – План за регулация и план за застрояване за кв. 12, УПИ ІІІ – 52 - с. Панайот Хитово, общ. Омуртаг.

С Частичното изменение на плана за регулация с цел осигуряване на достъп до улицата от УПИ ІІІ – 52 и част от терен отреден за озеленяване се образува нов УПИ ІІІ, отреден за “развъдник за риба”. В плана за застрояване са определени показателите за устройство и застрояване, линиите на застрояване на предимно производствена устройствена зона – Пп.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 4

гр. Омуртаг, 21.02.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 102 / 21.02.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 2 от 19.02.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед  № 889 / 04.12.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено ПУП – План за застрояване за кв. 125, УПИ ІХ с идентификатор 53535.501.1721 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С плана за застрояване на УПИ ІХ в кв. 125 – гр. Омуртаг е предвидено малко етажно жилищно строителство, нанесени са ограничителни линии на застрояване и са определени допустими показатели за устройство и застрояване.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 5

гр. Омуртаг, 25.02.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 96 / 18.02.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 11 от 02.10.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед  № 538 / 13.08.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 18, УПИ І – 119 – с. Висок, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация страничната регулационна линия между УПИ І – 119 и УПИ ІІІ – 119 в кв. 18 се поставя по съществуващата кадастрална граница на поземлен имот 119. Отреждането на новоурегулирания УПИ І – 119 се променя от “училище” за “жилищно строителство”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

8

гр.Омуртаг, 17.05.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Заповед       № 289 / 16.05.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 113, УПИ І по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се образува предаваемо място с площ около 50 кв. м. от УПИ ІІ към УПИ І в кв. 113, гр. Омуртаг.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

11

гр.Омуртаг, 01.08.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание Заповед № 491 / 01.08.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, Решение № 3 по Протокол № 8 от 10.07.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг, във връзка с Предписание № 57 / 28.01.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено ПУП – План за застрояване за кв. 134, УПИ І с идентификатор 53535.501.8 – гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

В плана за застрояване е предвидено изграждане на строежи с предназначение за производствени и складови дейности. В плана за застрояване са определени показателите за устройство и застрояване, линиите на застрояване на предимно производствена устройствена зона – Пп.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 12

гр.Омуртаг, 01.08.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание Заповед № 485 / 30.07.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, Решение № 2 по Протокол № 8 от 10.07.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг, във връзка със Заповед № 321 / 30.05.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 11, УПИ V по плана на с. Змейно, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ V в кв. 11 по регулационния план на с. Змейно се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти: УПИ V, отреден за “търговия и обществено обслужване” и УПИ ХІV, отреден за търговия и обществено обслужване”.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 13

гр.Омуртаг, 01.08.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание Заповед № 484 / 30.07.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, Решение № 1 по Протокол № 8 от 10.07.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг, във връзка със Заповед № 346 / 11.06.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 2, УПИ ІІ по плана на с. Зелена Морава, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ ІІ в кв. 2 по регулационния план на с. Зелена Морава се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти: УПИ ІІ, отреден за “здравен дом” и УПИ VІІ, отреден за “търговия и обществено обслужване”.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 14

гр.Омуртаг, 07.08.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание Заповед № 519 / 07.08.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, Решение № 3 по Протокол № 4 от 24.04.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг, във връзка с Предписание № 669 / 19.10.2012 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 33, УПИ ХІV с идентификатор 53535.501.966 и УПИ ХV с идентификатор 53535.501.969 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С частично изменение на плана за застрояване се запазва свързаното застрояване в двата имота, като петното на застрояване се измества от уличната регулационна линия и е на 5 м. от дъното на имотите.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 15

гр.Омуртаг, 07.08.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание Заповед № 520 / 07.08.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, Решение № 1 по Протокол № 9 от 30.07.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг, във връзка със Заповед  № 420 / 03.07.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 29, УПИ VІ – 333 и УПИ V - 334 по регулационния план на с. Плъстина, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация се променя вътрешната регулационна граница между УПИ VІ – 333 и УПИ V – 334, кв. 29 по регулационния план на с. Плъстина, общ. Омуртаг.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 16

гр. Омуртаг, 13.08.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание Заповед № 536 / 13.08.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, Решение № 2 по Протокол № 6 от 15.05.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг, във връзка със Заповед  № 127 / 06.03.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 5, УПИ ІХ по регулационния план на с. Горно Новково, общ. Омуртаг.

С частичното изменение на плана за регулация в УПИ ІХ се образува УПИ ХІІ, отреден за “озеленяване” и нова улица с дължина 19,00 м. и широчина 6,00 м. за обслужване на УПИ VІ. Запазва се предназначението на УПИ ІХ за “спортен терен”.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 17

гр. Омуртаг, 05.09.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание Заповед № 640 / 05.09.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, Решение № 2 по Протокол № 10 от 02.09.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг, във връзка със Заповед  № 344 / 07.06.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 41, УПИ V         гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване на УПИ V в кв. 41 е предвидена надстройка на един етаж  на сградата в строежа и проход между нея и съществуващата жилищна сграда. Проходът е с широчина 4,50 м. и височина 4,20 м. от нивото на терена, като нивото му в участъка на първия етаж на жилищната сграда, която е нежилищна.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 18

гр. Омуртаг, 12.09.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание Заповед № 646 / 05.05.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг,  е одобрено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 26, УПИ І, с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от част от УПИ І в кв. 26 по регулационния план на с. Беломорци, отреден за “залесителен пояс” се урегулира нова обслужваща улица с широчина 6,00 м. от о.т. 127 до о.т. 128, завършваща с уширение за обръщане на автомобилите.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 19

гр.Омуртаг, 01.08.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ със Заповед    № 490 / 01.08.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг и Решение № 227 по протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 28.05.2013 г. е разрешено изработване на ПУП – Парцеларен план за водопроводно отклонение за обект: “Кравеферма за 60 бр. крави” в поземлен имот № 090031, стопански двор в землището на с. Горно Новково, общ. Омуртаг.

С парцеларен план да се проектира трасе на водопроводно отклонение за обект: “Кравеферма за 60 бр. крави” в поземлен имот № 090031, стопански двор в землището на с. Горно Новково, общ. Омуртаг. Трасето на водопровода да премине през поземлени имоти представляващи полски пътища в землището на с. Горно Новково.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 20

гр.Омуртаг, 13.08.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 538 / 13.08.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП - План за регулация за кв. 18, УПИ І - 119 по плана на            с. Висок, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация на УПИ І – 119, кв. 18 да се измени отреждането му от “бивше училище” за “жилищно строителство” и да се образува предаваемо място от УПИ ІІІ – 119.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 21

гр.Омуртаг, 11.09.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 650 / 11.09.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП - План за регулация за кв. 39, УПИ VІІ и УПИ VІІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се промени страничната регулационна линия между УПИ VІІ и УПИ VІІІ в кв. 39.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 16

гр.Омуртаг, 16.08.2013 год.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 348 / 11.06.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване кв. 92, УПИ ІІ с идентификатор 53535.501.3229 - гр.Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация страничните регулационни линии на УПИ ІІ се поставят по кадастралните граници на ПИ с идентификатор 53535.501.3229. С изменението на плана за застрояване да се предвиди свързано застрояване в УПИ ІІ и УПИ ХІV. Отреждането на новоурегулираните поземлени имоти да се запази за “жилищно застрояване”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 17

гр.Омуртаг, 12.09.2013 год.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 538 / 13.08.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 18, УПИ І – 119 по плана на с. Висок, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация на УПИ І – 119, кв. 18 да се измени отреждането му от “бивше училище” за “жилищно строителство” и да се образува предаваемо място от УПИ ІІІ – 119.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 14

гр.Омуртаг, 23.07.2013 год.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 384 / 20.06.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 43а, УПИ ІІ и кв. 28, УПИ ХІІІ –             гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация  да се измени част от проектната улица в участъка от о.т. 107 до о.т. 108. Новоурегулиран поземлен имот ХІІІ да се отреди от “жилищно строителство” за “търговия и обществено обслужване”.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 15

гр.Омуртаг, 24.07.2013 год.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 344 / 07.06.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 41, УПИ V с идентификатор 53535.501.636 - гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване в УПИ V, отреден за “комплексно жилищно строителство” да се предвиди допълващо застрояване – за “търговия и обществено обслужване”.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 16

гр.Омуртаг, 05.07.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 427 / 05.07.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП - План за застрояване за кв. 88, УПИ V – 1355  гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване да се предвиди свързано застрояване между УПИ V – 1355 и УПИ ІV – 1356 в кв. 88 с височина до 10 м.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 17

гр.Омуртаг, 12.07.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 384 / 20.06.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 43а, УПИ ІІ, кв. 28, УПИ ХІІІ  гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се измени част от проектната улица в участъка от о.т. 107 до о.т. 108. Новоурегулираният поземлен имот ХІІІ да се отреди от “жилищно строителство” за “търговия и обществено обслужване.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 18

гр.Омуртаг, 17.07.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ със Заповед    № 448 / 15.07.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление            вх. № 94-04-146 / 24.06.2013 год. от Цанко Минчев Наумов – изпълнителен директор на “Кента” АД – гр. Омуртаг, Община Омуртаг е разрешено изработване на Подробен устройствен план – план за регулация за кв. 84, УПИ ІІІ с идентификатор 53535.501.1366 - гр.Омуртаг, общ.Омуртаг, отреден за “жилищно строителство”.

С изменението на плана за регулация от урегулиран поземлен имот ІІІ да се образуват два урегулирани поземлени имоти, отредени за “комплексно жилищно строителство” и “озеленяване”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10

гр.Омуртаг, 26.07.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание Заповед № 466 / 24.07.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, Решение № 4 по Протокол № 8 от 10.07.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг, във връзка със Заповед № 289 / 16.05.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на ПУП – план за регулация за кв. 113, УПИ І с идентификатор 53535.501.1442 – гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от част от УПИ І в кв. 113, представляваща ПИ с идентификатор 53535.501.1442 се образува нов урегулиран поземлен имот ІV отреден за “жилищно строителство”. От УПИ ІІ към новообразуваният УПИ ІV се предават 54 кв. м.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 14

гр.Омуртаг, 25.06.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 401 / 25.06.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП - План за регулация за кв. 9, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ Х по плана на с. Пъдарино, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от УПИ Х да се предаде към УПИ ХІ, като отреждането на УПИ ХІ за “кметство” да се запази. От УПИ ІV и част от УПИ Х да се образуват три нови урегулирани поземлени имоти отредени за “жилищно строителство”.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 15

гр.Омуртаг, 05.07.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 420 / 03.07.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП - План за регулация за кв. 29, УПИ VІ – 333 и УПИ V – 334 по плана на с. Плъстина, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се измени вътрешната регулационна линия между УПИ VІ – 333 и УПИ V – 334 в кв. 29 – с. Плъстина, общ. Омуртаг.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 16

гр.Омуртаг, 05.07.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 427 / 05.07.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП - План за застрояване за кв. 88, УПИ V – 1355  гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване да се предвиди свързано застрояване между УПИ V – 1355 и УПИ ІV – 1356 в кв. 88 с височина до 10 м.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 12

гр.Омуртаг, 26.06.2013 год.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 227 / 09.04.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 26, УПИ І – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация  в УПИ І, отреден за залесителен пояс да се проектира обслужваща улица с широчина 6,00 м..

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 13

гр.Омуртаг, 12.07.2013 год.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 401 / 25.06.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 9, УПИ ІІІ – с. Пъдарино, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация  част от УПИ Х да се предаде към УПИ ХІ, като отреждането на УПИ ХІ за “кметство” да се запази. От УПИ ІV и част от УПИ Х да се образуват три нови урегулирани поземлени имоти отредени за “жилищно строителство”.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

8

гр.Омуртаг, 17.05.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Заповед       № 289 / 16.05.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 113, УПИ І по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се образува предаваемо място с площ около 50 кв. м. от УПИ ІІ към УПИ І в кв. 113, гр. Омуртаг.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

8

гр.Омуртаг, 17.05.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Заповед       № 289 / 16.05.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 113, УПИ І по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се образува предаваемо място с площ около 50 кв. м. от УПИ ІІ към УПИ І в кв. 113, гр. Омуртаг.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 11

гр.Омуртаг, 11.06.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 344 / 07.06.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 41, УПИ V – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване в УПИ V, отреден за “комплексно жилищно строителство” да се предвиди допълващо застрояване – “за търговия и обществено обслужване”.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 9

гр.Омуртаг, 11.06.2013 год

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 321 / 30.05.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 11, УПИ V – по плана на с. Змейно, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ V, отреден за “магазин и битови услуги, изкупувателен пункт, здравна служба, ресторант и сладкарница” да се образуват два нови урегулирани поземлени имоти за “търговия и обществено обслужване”.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 9

гр.Омуртаг, 04.06.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 226 / 28.05.2013 г. на Общински съвет - Омуртаг е разрешено изработване на Общ устройствен план на Община Омуртаг.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10

гр.Омуртаг, 04.06.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 227 / 28.05.2013 г. на Общински съвет - Омуртаг е разрешено изработване на ПУП – Парцеларен план за водопроводно отклонение за обект “Кравеферма за 60 бр. крави” в ПИ № 090031, стопански двор в землището на с. Горно Новково, общ. Омуртаг.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 6

гр.Омуртаг, 20.05.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание Заповед № 298 / 20.05.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, Решение № 1 по Протокол № 6 от 15.05.2013 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг, във връзка със Заповед № 191 / 22.03.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация за кв. 62, УПИ VІІІ с идентификатор 53535.501.3226 гр.Омуртаг, общ.Омуртаг.

С частичното изменение на плана за регулация от УПИ VІІІ, отреден за “жилищно строителство” се образуват два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ VІІІ – 3226, отреден за жилищно строителство” и УПИ ХV – 3227, отреден за “жилищно строителство”.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

8

гр.Омуртаг, 17.05.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Заповед       № 289 / 16.05.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 113, УПИ І по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се образува предаваемо място с площ около 50 кв. м. от УПИ ІІ към УПИ І в кв. 113, гр. Омуртаг.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

1

гр.Омуртаг, 30.01.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Предписание № 57 / 28.01.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх.№ 94-03-08 / 11.01.2013 г. от Нихат Халилов Хасанов от гр. Омуртаг, Община Омуртаг е разрешено изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за кв. 134, УПИ І с идентификатор 53535.501.8 гр.Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изработването на плана за застрояване на УПИ І с идентификатор 53535.501.8, ще се предвиди строеж на склад за строителни материали.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

2

гр.Омуртаг, 05.02.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Заповед № 64/ 04.02.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ ІV, кв. 15 и УПИ І, кв. 16 по плана на с. Горно Новково, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от терен, предвиден по регулационния план на с. Горно Новково за улица с о.т. 25-26-27 в кв. 15, да се образува УПИ ХІV отреден за “жилищно строителство” и в кв. 16 да се образува предаваемо място към УПИ І отреден за “парк”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 3

гр.Омуртаг, 07.03.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Заповед       № 128 / 06.03.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ ІІ, кв. 4 по плана на с. Обител, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ І, кв. 4 с. Обител да се образуват три самостоятелни поземлени имота.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 4

гр.Омуртаг, 22.03.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Заповед       № 191 / 22.03.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VІІІ, кв. 62 по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VІІІ, кв. 62 да се образуват два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, като регулационната линия между новообразуваните УПИ да се постави по кадастралната граница между ПИ с идентификатор 53535.501.3226 и ПИ с идентификатор 53535.501.3227.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 5

гр.Омуртаг, 29.03.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Заповед       № 211 / 29.03.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация и план за застрояване за УПИ ІІІ - 52, кв. 12 по плана на с. Панайот Хитово, общ.Омуртаг.

В плана за регулация на с. П. Хитово, одобрен със Заповед № 97 / 03.06.1992 г. е допусната следната грешка: УПИ ІІІ – 52 няма достъп до улица, като между имота и улицата е предвидена зелена площ. С частично изменение на плана за регулация да се осигури достъп на УПИ ІІІ – 52 до улица с о.т. 35 – о.т. 36. С плана за застрояване новообразувания имот да се отреди за “развъдник за риба”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 6

гр.Омуртаг, 29.03.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Заповед       № 127 / 06.03.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ ІХ, кв. 5 по плана на с. Горно Новково, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в УПИ ІХ, кв. 5 да се образува улица за обслужване на УПИ ІV в кв. 5.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7

гр.Омуртаг, 10.04.2013 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ с Заповед       № 228 / 10.04.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 53, УПИ VІІІ по плана на с. Камбурово, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от терен отреден за озеленяване по регулационния план на с. Камбурово да се образува предаваемо място с площ около 500 кв. м. към УПИ VІІІ в кв. 53.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 6

гр.Омуртаг, 12.04.2013 год.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 191 / 22.03.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VІІІ, кв.62 по плана на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от урегулиран поземлен имот VІІІ отреден за “жилищно строителство” се образуват два нови урегулирани поземлени имоти:

  • УПИ VІІІ-3226, отреден за “жилищно строителство”;
  • УПИ ХV-3227, отреден за “жилищно строителство”;

Вътрешната регулационна линия между новообразуваните урегулирани поземлени имоти е поставена по кадастралната граница, между поземлен имот с идентификатор 53535.501.3226 и поземлен имот с идентификатор 53535.501.3227.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр.Омуртаг.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е № 2

гр.Омуртаг, 17.04.2013 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ е изработен окончателен проект на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект “Газопровод Набуко” в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата на с. Беломорци, с. Долно Козарево, с. Горно Козарево, с. Презвитер Козма, с. Красноселци, с. Обител, с. Пластина, с. Тъпчилещово, с. Церовище, с. Угледно, с. Рътлина и с. Величка общ. Омуртаг.

Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация в едномесечен срок от обявяването му.

  

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е № 40

гр.Омуртаг, 12.10.2012 год.

Община Омуртаг,  отдел  “УТК”  ОБЯВЯВА на заинтересованите,  че на основание Предписание № 290 / 22.05.2012 г. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Молба вх.№ 94-03-116 / 04.05.2012  г.  от Сунай Шабанов Мустафов от гр.Омуртаг,  ОбщинаОмуртаг е изработен Подробен устройствен план –  План за регулация и План зазастрояване за кв.45,  УПИ ХІІ-319  с идентификатор 53535.501.319  гр.Омуртаг, общ.Омуртаг. С изменението на Плана за регулация да се промени регулационната граница между УПИ ХІІ-319  и УПИ ХІІІ-318,  като тя да се постави по съществуващата кадастрална граница, да се промени отреждането на имота от “жилищно строителство” за  “жилищно строителство,  търговия и обществено обслужване”.  С изменението на плана за застрояване да се предвиди строителство на жилищна сграда с обекти за търговия и обществено обслужване на първи етаж. Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.  На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ възражения по проекта могат да бъдат подавани до Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг в едномесечен срок от обявяването му.О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е № 44

гр.Омуртаг, 15.11.2012 год.

Община Омуртаг,  отдел  “УТК”  ОБЯВЯВА на заинтересованите,  че на основание Предписание № 700 / 31.10.2012 г. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Молба вх.№ 94-04-176 / 19.09.2012 г. от Шакир Кямилов Алиосманов от гр. Омуртаг, Община Омуртаг е изработен Подробен устройствен план – план за застрояване за кв. 89, УПИІІ с идентификатор 53535.501.1346 гр.Омуртаг, общ.Омуртаг. С изменението на пана за застрояване е предвидено свързано застрояване натриетажни жилищни сгради /  с височина до 10  м /  в УПИ І-1345  и УПИ ІІ-1346  и свързано застрояване на триетажни жилищни сгради / с височина до 10 м / в УПИ ІІ-1346,  УПИ ІІІ-1347  и УПИ ІV-1348.  В УПИ ІІ-1346  е предвидено застрояване на двежилищни сгради. Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за проучване в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.  На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ възражения по проекта могат да бъдат подавани до Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг в едномесечен срок от обявяването му.
ОБЩИНА ОМУРТАГ

Решение № 162

от 26.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Омуртаг одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за “Външно ел.захранване на ПС гр.Омуртаг” за обект: “Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино – ІІ етап”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Омуртаг пред Административен съд - Търговище.


Председател: Метин ИсмаилОБЩИНА ОМУРТАГ

Решение № 161

от 26.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Омуртаг одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за “Напорен водопровод от ПС гр.Омуртаг до ПС ниска зона” за обект: “Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино – ІІ етап”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Омуртаг пред Административен съд - Търговище.


Председател: Метин ИсмаилОБЩИНА ОМУРТАГ

Решение № 163

от 26.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Омуртаг одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за “Обслужващ път до ПС гр.Омуртаг” за обект: “Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино – ІІ етап”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Омуртаг пред Административен съд - Търговище.


Председател: Метин Исмаил
ОБЩИНА ОМУРТАГ

Решение № 164

от 26.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Омуртаг одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за присъединяване към подстанция на ВЯТЪРНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА с обща мощност 40 МВт “Омуртаг - Красноселци” в ПИ №№ 240003, 240021, 240037 по КВС на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг, ПИ №№ 239001, 211005, 224010, 206002, 250004, 215006, 203002, 202008, 207008, 208007, 208001, 205013, 202017 по КВС на с.Красноселци, общ.Омуртаг и ПИ №№ 239005, 228030 по КВС на с.Горно Козарево, общ.Омуртаг.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Омуртаг пред Административен съд - Търговище.


Председател: Метин Исмаил