О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10

гр. Омуртаг, 27.06.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 390 / 27.06.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 5 от 02.06.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 170 / 24.03.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация и план за застрояване за кв. 8, УПИ ІV и УПИ V – с. Илийно, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от част на урегулиран поземлен имот ІV и част от урегулиран поземлен имот V се образува нов урегулиран поземлен имот ХІІ отреден за “търговия и обществено обслужване”. В плана за застрояване са определени показателите за устройство и застрояване.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 11

гр. Омуртаг, 27.06.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 391 / 27.06.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 6 от 23.06.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 222 / 10.04.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 48, УПИ ХХІІ – 192 с идентификатор 53535.501.192 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация регулационните линии да се поставят по кадастралните граници на имота.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 12

гр. Омуртаг, 18.08.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 558 / 14.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 7 от 02.06.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 389 / 27.06.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация и план за застрояване за кв. 52, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІІ  – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VІ – 3176 и УПИ V – 385 се образува предаваемо място към УПИ VІІІ – 3177 с площ 75 кв. м. Отреждането на новоурегулиран поземлен имот VІІІ се запазва за “търговия и обществено обслужване”. В плана за застрояване са определени показателите за устройство и застрояване.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 13

гр. Омуртаг, 20.08.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 580 / 18.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 7 от 02.06.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 831 / 15.11.2013 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 72, УПИ ІІІ с идентификатор 53535.501.731 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване за имота е определен самостоятелен режим на застрояване с предназначение “за джамия”, като се запазва съществуваща сграда на джамия и се предвижда “пристройка за минаре”. В плана за застрояване са определени показателите за устройство и застрояване.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 14

гр. Омуртаг, 26.08.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 601 / 26.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 8 от 26.08.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 492 / 30.07.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 122, УПИ ІІ и УПИ ІІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 122 страничните регулационни линии на УПИ ІІ се поставят по кадастралните граници на поземлен имот 1129. Страничната регулационна линия между УПИ ІІ и УПИ ІІІ се поставя по кадастралната граница на поземлен имот 1129.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 15

гр. Омуртаг, 11.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 642 / 11.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 8 от 26.08.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 463 / 22.07.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 6, УПИ VІІІ-31 и част от улица от о.т. 55 до о.т.53 с.Висок, общ. Омуртаг.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 16

гр. Омуртаг, 15.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 652 / 15.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 4 по Протокол № 9 от 08.09.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 544 / 12.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв.106, ПИ с идентификатор53535.501.1540, общ. Омуртаг.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 17

гр. Омуртаг, 16.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 653 / 16.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 5 от 02.06.2014 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 56 / 24.01.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв.41, УПИ V гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.