О Б Я В Л Е Н И Е

№ 18

гр. Омуртаг, 08.10.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Заповед № 672 / 23.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 15, УПИ І – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от наличния УПИ І в кв. 15  по плана на с. Беломорци, отреден за “озеленяване” да се образуват три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, отредени за “жилищно строителство” и урегулиран поземлен имот отреден за “озеленяване”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 19

гр. Омуртаг, 13.10.2004 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Заповед № 589 / 20.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 121, УПИ VІІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване в УПИ VІІІ, отреден за “комплексно жилищно строителство и гаражи” да се предвиди изграждане на допълнителна група гаражи за леки коли – допълващо застрояване.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1

гр. Омуртаг, 21.02.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 448 / 15.07.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за регулация кв. 84, УПИ ІІІ с идентификатор 53535.501.1366 - гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от урегулиран поземлен имот ІІІ да се образуват два урегулирани поземлени имоти, отредени за “комплексно жилищно строителство” и “озеленяване”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1

гр. Омуртаг, 21.02.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 448 / 15.07.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено Частично изменение на ПУП – План за регулация кв. 84, УПИ ІІІ с идентификатор 53535.501.1366 - гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от урегулиран поземлен имот ІІІ да се образуват два урегулирани поземлени имоти, отредени за “комплексно жилищно строителство” и “озеленяване”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр. Омуртаг, 25.02.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 55 / 23.01.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация кв. 34, УПИ ХІІІ отреден за “озеленяване” – с. Камбурово, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ ХІІІ в кв. 34, отреден за “озеленяване” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, отредени за “озеленяване” и за “търговия и обществено обслужване”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр. Омуртаг, 25.02.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 55 / 23.01.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация кв. 34, УПИ ХІІІ отреден за “озеленяване” – с. Камбурово, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ ХІІІ в кв. 34, отреден за “озеленяване” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, отредени за “озеленяване” и за “търговия и обществено обслужване”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 3

гр. Омуртаг, 28.03.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 95 / 18.02.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация за кв. 21, УПИ І по плана на с. Врани кон, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ І в кв. 21 да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане за производствени и складови дейности.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 4

гр. Омуртаг, 14.04.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 170 / 24.03.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация и план за застрояване за кв. 8, УПИ V и УПИ ІV  по плана на с. Илийно, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от УПИ V и част от УПИ ІV да се образува нов урегулиран поземлен имот с отреждане за “търговия и обществено обслужване”. С плана за застрояване да се предвиди свързано застрояване между новоурегулираните поземлени имоти.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 4

гр. Омуртаг, 14.04.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 170 / 24.03.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация и план за застрояване за кв. 8, УПИ V и УПИ ІV  по плана на с. Илийно, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от УПИ V и част от УПИ ІV да се образува нов урегулиран поземлен имот с отреждане за “търговия и обществено обслужване”. С плана за застрояване да се предвиди свързано застрояване между новоурегулираните поземлени имоти.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 5

гр. Омуртаг, 14.04.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 56 / 24.01.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 41, УПИ V  по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване да се предвиди разширение на гаражна група – допълващо застрояване с три броя гаражи за леки коли.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 5

гр. Омуртаг, 14.04.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 56 / 24.01.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 41, УПИ V  по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване да се предвиди разширение на гаражна група – допълващо застрояване с три броя гаражи за леки коли.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 6

гр. Омуртаг, 28.05.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 222 / 10.04.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 48, УПИ ХХІІ – 192 по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от регулационните граници на УПИ ХХІІ да се поставят по съществуващите кадастрални граници на ПИ с идентификатор 53535.501.192.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 6

гр. Омуртаг, 28.05.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 222 / 10.04.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 48, УПИ ХХІІ – 192 по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от регулационните граници на УПИ ХХІІ да се поставят по съществуващите кадастрални граници на ПИ с идентификатор 53535.501.192.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7

гр. Омуртаг, 20.06.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 831 / 15.11.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 72, УПИ ІІІ с идентификатор 53535.501.731 по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване е предвидено изграждане на пристройка за минаре към съществуващата джамия.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7

гр. Омуртаг, 20.06.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 831 / 15.11.2013 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв. 72, УПИ ІІІ с идентификатор 53535.501.731 по плана на гр. Омуртаг, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване е предвидено изграждане на пристройка за минаре към съществуващата джамия.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 8

гр. Омуртаг, 23.07.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 104 / 21.02.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 44, УПИ Х, ХІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ и улица с о. т. 119 – 114 – с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от улица с о. т. 119 – 114 да се измести по югоизточната граница на ПИ № 392 и ПИ № 393. Регулационните граници между УПИ Х, ХІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ да се поставят по кадастралните граници на поземлени имоти 389, 392, 393, 391.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 8

гр. Омуртаг, 23.07.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 104 / 21.02.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 44, УПИ Х, ХІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ и улица с о. т. 119 – 114 – с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от улица с о. т. 119 – 114 да се измести по югоизточната граница на ПИ № 392 и ПИ № 393. Регулационните граници между УПИ Х, ХІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ да се поставят по кадастралните граници на поземлени имоти 389, 392, 393, 391.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 9

гр. Омуртаг, 30.07.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 389 / 27.06.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв. 52, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се променят страничните регулационни линии, така че от УПИ V и УПИ VІ да се образува предаваемо място към УПИ VІІІ. Да се запази отреждането на урегулираните поземлени имоти. С плана за застрояване да се променят ограничителните и задължителни линии на урегулираните поземлени имоти.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 9

гр. Омуртаг, 30.07.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 389 / 27.06.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв. 52, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се променят страничните регулационни линии, така че от УПИ V и УПИ VІ да се образува предаваемо място към УПИ VІІІ. Да се запази отреждането на урегулираните поземлени имоти. С плана за застрояване да се променят ограничителните и задължителни линии на урегулираните поземлени имоти.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10

гр. Омуртаг, 01.08.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 463 / 22.07.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 6, УПИ VІІІ – 31 и част от улица от о. т. 55 до о. т. 53 – с. Висок, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се измени уличната регулационна линия в частта от о. т. 55 до о. т. 53 по плана на с. Висок.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10

гр. Омуртаг, 01.08.2014 год.

 

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 463 / 22.07.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 6, УПИ VІІІ – 31 и част от улица от о. т. 55 до о. т. 53 – с. Висок, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се измени уличната регулационна линия в частта от о. т. 55 до о. т. 53 по плана на с. Висок.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 11

гр. Омуртаг, 06.08.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 504 / 01.08.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 11 УПИ ІІ и УПИ ІІІ – с. , общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се измени уличната регулационна линия в частта от о. т. 55 до о. т. 53 по плана на с. Висок.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 12

гр. Омуртаг, 11.08.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 492 / 30.07.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 122, УПИ ІІ и УПИ ІІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от наличните урегулирани поземлени имоти да се образува един урегулиран поземлен имот с площ 900 кв. м.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 12

гр. Омуртаг, 11.08.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 492 / 30.07.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 122, УПИ ІІ и УПИ ІІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от наличните урегулирани поземлени имоти да се образува един урегулиран поземлен имот с площ 900 кв. м.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 13

гр. Омуртаг, 12.08.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 504 / 01.08.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 11, УПИ ІІ и УПИ ІІІ – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ ІІІ да се образува предаваемо място към УПИ ІІ, кв. 11 по плана на с. Беломорци, общ. Омуртаг.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 14

гр. Омуртаг, 18.08.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 533 / 08.08.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 42, УПИ ХІІ с идентификатор 53535.501.518, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от поземлен имот с идентификатор 53535.501.1904 да се образува предаваемо място към УПИ ХІІ – 518. Да се промени улица с о. т. 104, о. т. 106 и о. т. 107, като отпадне част от улицата с о. т. 104 до о. т. 106.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 14

гр. Омуртаг, 18.08.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 533 / 08.08.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 42, УПИ ХІІ с идентификатор 53535.501.518, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от поземлен имот с идентификатор 53535.501.1904 да се образува предаваемо място към УПИ ХІІ – 518. Да се промени улица с о. т. 104, о. т. 106 и о. т. 107, като отпадне част от улицата с о. т. 104 до о. т. 106.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 15

гр. Омуртаг, 20.08.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 544 / 12.08.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв. 106, ПИ с идентификатор 53535.501.1540, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от поземлен имот с идентификатор 53535.501.1540 да се образува самостоятелен УПИ, отреден за жилищно строителство УПИ ХІІ – 518. С плана за застрояване да се запази съществуваща жилищна сграда и да се предвиди ново застрояване с ограничителни линии на застрояване.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 15

гр. Омуртаг, 20.08.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание Заповед № 544 / 12.08.2014 г. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв. 106, ПИ с идентификатор 53535.501.1540, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от поземлен имот с идентификатор 53535.501.1540 да се образува самостоятелен УПИ, отреден за жилищно строителство УПИ ХІІ – 518. С плана за застрояване да се запази съществуваща жилищна сграда и да се предвиди ново застрояване с ограничителни линии на застрояване.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 16

гр. Омуртаг, 22.08.2014 год.

 

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Решение № 393  на Общински съвет – гр. Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за част от кв. 30 и част от кв. 41 па пляня ня гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация на част от кв. 30 и кв. 41 на гр. Омуртаг се променя проектната широчина на улица “Цар Освободител”, като улична регулационна линия се поставя по съществуващата на място кадастрална граница. С изменението се запазва настоящата широчина на улица “Цар Освободител” – 14,00 м. Запазват се засегнатите от плана за регулация, одобрен през 1992 г. имоти с идентификатори 53535.501.617, 53535.501.618, 53535.501.619 и 53535.501.620 в кв. 30 и съществуващите зелени площи в кв. 41.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 16

гр. Омуртаг, 22.08.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Решение № 393  на Общински съвет – гр. Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за част от кв. 30 и част от кв. 41 па пляня ня гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация на част от кв. 30 и кв. 41 на гр. Омуртаг се променя проектната широчина на улица “Цар Освободител”, като улична регулационна линия се поставя по съществуващата на място кадастрална граница. С изменението се запазва настоящата широчина на улица “Цар Освободител” – 14,00 м. Запазват се засегнатите от плана за регулация, одобрен през 1992 г. имоти с идентификатори 53535.501.617, 53535.501.618, 53535.501.619 и 53535.501.620 в кв. 30 и съществуващите зелени площи в кв. 41.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 17

гр. Омуртаг, 10.09.2014 год.

 

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Предписание № 607/02.10.2012 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработен ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 036386 в землището на с.Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С Плана за застрояване е предвидено изграждане на леки и товарни автомобили.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /

 

 


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 17

гр. Омуртаг, 10.09.2014 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Предписание № 607/02.10.2012 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработен ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 036386 в землището на с.Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С Плана за застрояване е предвидено изграждане на леки и товарни автомобили.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.

 

Гл.специалист “УТ”:

/С. Мехмедеминова /