О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

17

гр. Омуртаг, 31.10.2014 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 772 / 30.10.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв.47, с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от част от терен с отреждане :за озеленяване” и част от поземлен имот № 381 да се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за “жилищно строителство” и част от поземлен имот № 382 и част от терен с отреждане “за озеленяване” се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за “жилищно строителство”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

1

гр.Омуртаг, 21.02.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 95 / 18.02.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на изменение на ПУП - План за регулация за кв. 21, УПИ І по плана на с. Врани кон, общ. Омуртаг.

С изменение на плана за регулация от УПИ І в кв. 21 да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане за производствени и складови дейности.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр.Омуртаг, 14.04.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 104 / 21.02.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на изменение на ПУП - План за регулация за кв. 44, УПИ Х, ХІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ и улица с о. т. 119 – 114 – с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от улица с о. т. 119 – 114 да се измести по югоизточната граница на ПИ № 392 и ПИ № 393. Регулационните граници между УПИ Х, ХІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ да се поставят по кадастрални граници на поземлени имоти 389, 392, 393, 391.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр.Омуртаг, 14.04.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 104 / 21.02.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на изменение на ПУП - План за регулация за кв. 44, УПИ Х, ХІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ и улица с о. т. 119 – 114 – с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от улица с о. т. 119 – 114 да се измести по югоизточната граница на ПИ № 392 и ПИ № 393. Регулационните граници между УПИ Х, ХІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ да се поставят по кадастрални граници на поземлени имоти 389, 392, 393, 391.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 3

гр.Омуртаг, 14.04.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 222 / 10.04.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Частично изменение на ПУП - План за регулация за кв. 48, УПИ ХХІІ – 192 с идентификатор 53535.501.192 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация за регулация част от регулационните граници на УПИ ХХІІ да се поставят по съществуващите кадастрални граници на ПИ с идентификатор 53535.501.192.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 4

гр.Омуртаг, 16.06.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 362 / 16.06.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект: “Бензиностанция, автомивка, ЗОХ и магазини за промишлени стоки” в кв. 50 УПИ ІІ – с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване да се предвиди изграждане на “Бензиностанция, автомивка, ЗОХ  и магазини за промишлени стоки”.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 5

гр.Омуртаг, 27.06.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 389 / 27.06.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв. 52, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг. С изменението на плана за регулация да се променят странични регулационни линии, така че от УПИ V и УПИ VІ да се образува предаваемо място към УПИ VІІІ. Да се запази отреждането на урегулирани поземлени имоти.

С плана за застрояване да се променят ограничителни и задължителни линии на урегулирани поземлени имоти.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 6

гр.Омуртаг, 23.07.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 463 / 22.07.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 6, УПИ VІІІ – 31 и част от улица от о. т. 55 до о. т. 53 – с. Висок, общ. Омуртаг. С изменението на плана за регулация да се измени улична регулационна линия в частта от о. т. 55 до о. т. 53 по плана на с. Висок, общ. Омуртаг.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 7

гр.Омуртаг, 01.08.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 492 / 30.07.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 122, УПИ ІІ и УПИ ІІІ – гр. Омуртаг общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от наличните урегулирани поземлени имоти да се образува един урегулиран поземлен имот с площ 900 кв. м.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 8

гр.Омуртаг, 01.08.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 504 / 01.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 11, УПИ ІІ и УПИ ІІІ –                     с.  Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от урегулиран поземлен имот ІІІ да се образува предаваемо място към УПИ ІІ в кв. 11 по плана на с. Беломорци, общ. Омуртаг.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 9

гр.Омуртаг,11.08.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 533 / 08.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 42, УПИ ХІІ с идентификатор 53535.501.518 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана регулация от поземлен имот с идентификатор 53535.501.1904 да се образува предаваемо място към УПИ ХІІ – 518. Да се промени улица с о. т. 104, о. т. 106 и о. т. 107, като отпадне част от улицата от о. т. 104 до о. т. 106.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10

гр.Омуртаг, 12.08.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 544 / 12.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв. 106, ПИ с идентификатор 53535.501.1540 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от поземлен имот с идентификатор 53535.501.1540 да се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот, отреден за “жилищно строителство” - УПИ ХІІ – 518. С плана за застрояване да се запази съществуваща жилищна сграда и да се предвиди ново застрояване с ограничителни линии на застрояване.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 11

гр.Омуртаг, 18.08.2014 год.

 

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ със Заповед       № 548 / 12.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 28, УПИ ХІІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ ХІІІ да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, отредени за “търговия и обществено обслужване”. Страничните регулационни линии да се прокарат по съществуващите кадастрални граници на ПИ с идентификатор 53535.501.538 и ПИ с идентификатор 53535.501.540.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

12

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА, че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ  със Заповед № 613 / 27.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.7, УПИ XXVI – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от  УПИ ХXVII да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

12

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА, че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ  със Заповед № 613 / 27.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.7, УПИ XXVI – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от  УПИ ХXVII да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

13

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА, че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ  със Заповед № 589 / 20.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.121, УПИ VIII – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване в УПИ VIII, отреден за комплексно жилищно строителство и гаражи да се предвиди изграждане на допълнителна група гаражи за леки коли-допълващо застрояване.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

13

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА, че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ  със Заповед № 589 / 20.08.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.121, УПИ VIII – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване в УПИ VIII, отреден за комплексно жилищно строителство и гаражи да се предвиди изграждане на допълнителна група гаражи за леки коли-допълващо застрояване.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

14

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА, че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ със Заповед № 643 / 11.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на  комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за обект: “Предприятие за производство на хартиени ролки за печатащи устройства” за кв.16, УПИ I, УПИ II и УПИ III с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ I, УПИ II и УПИ III, отредени за “производство на електроенергия от фотоволтаични съоръжения” да се образува един урегулиран поземлен имот, отреден за “производство”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

14

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА, че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ със Заповед № 643 / 11.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на  комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за обект: “Предприятие за производство на хартиени ролки за печатащи устройства” за кв.16, УПИ I, УПИ II и УПИ III с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ I, УПИ II и УПИ III, отредени за “производство на електроенергия от фотоволтаични съоръжения” да се образува един урегулиран поземлен имот, отреден за “производство”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

15

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА, че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ със Заповед № 621 / 01.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв.45, УПИ V – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване в УПИ V, отреден за свързано двуетажно жилищно застрояване да се предвиди свободно застрояване на двуетажна жилищна сграда.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

15

гр. Омуртаг, 17.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА, че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ със Заповед № 621 / 01.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв.45, УПИ V – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване в УПИ V, отреден за свързано двуетажно жилищно застрояване да се предвиди свободно застрояване на двуетажна жилищна сграда.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

16

гр. Омуртаг, 24.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА, че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ със Заповед № 672 / 23.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв.15, УПИ I – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от наличния в УПИ I в кв. 15 по плана на с. Беломорци, отреден за озеленяване да се образуват три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство и урегулиран поземлен имот, отреден за озеленяване.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

16

гр. Омуртаг, 24.09.2014 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА, че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ със Заповед № 672 / 23.09.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв.15, УПИ I – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от наличния в УПИ I в кв. 15 по плана на с. Беломорци, отреден за озеленяване да се образуват три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство и урегулиран поземлен имот, отреден за озеленяване.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не полежат на оспорване.

 

Гл.специалист “УТ” :

/С. Мехмедеминова /