О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

7900 Омуртаг, ул. “Александър Стамболийски” № 2А, тел. 0605/ 620 08, 623 11,e-mail:obshtina_omurtag@abv.bg www.omurtag.bg

 

З А П О В Е Д

№  635

гр. Омуртаг, 08.09.2014 г.

 

На основание чл.183, ал.3 от Изборния кодекс  и прилагане разпоредбите на Наредба №1 на Общински съвет гр.Омуртаг, за провеждане на честни и спокойни избори

 

З А П О В Я Д В А М :

 1. Определям следните обществени места за поставяне на агитационни материали  за  произвеждането на  предстоящите избори за избиране на народни представители   на 05.10.2014  година:
 • Оградата на стадиона /плътна част/ по пътя за гр.Попово

1. № 1 Движение 21 – от платно № 1 до  4 вкл.
2. № 2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – от платно № 5 до 8 вкл.
3. № 3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ -НД – от платно № 9 до 12 вкл
4. № 4 ПП ЗНОВОТО ВРЕМЕ – от платно № 13 до 16 вкл.
5. № 5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ /ОБ/ – от платно № 17 до 20 вкл.
6. № 6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ – от платно № 21 до 24 вкл.
7. № 7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС,ДБГ,ДСБ,НПСД,СДС – от платно № 25 до 28 вкл.
8. № 8 ПП Нова България – от платно № 29 до 32 вкл.
9. № 9 ПП ГЕРБ – от платно № 33 до 36 вкл.
10. № 10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ – от платно № 37 до 40 вкл.
11. № 11 АТАКА– от платно № 41 до 44 вкл.
12. № 12 НДСВ – от платно № 45 до 48 вкл.
13. № 13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА – от платно № 49 до 52 вкл.
14. № 14 Коалиция АБВ– от платно № 53 до 56 вкл.
15. № 15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ – от платно № 57 до 60 вкл.
16. № 16 НОВА АЛТЕРНАТИВА  - от платно № 61 до 64 вкл.
17. № 17 КП ДЕСНИТЕ  – от платно № 65 до 68 вкл.
18. № 18 ДПС – Движение за права и свободи от платно № 69 до 72 вкл.
19. № 19 ПП Глас народен – от платно № 73 до 76 вкл.
20 .№ 20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ – от платно № 77 до 80 вкл.
21. № 21 НОВА СИЛА – от платно № 81 до 84 вкл.

 1. № 22 БСП Лява България -  от платно № 85 до 88 включително
 2. 23. № 23 ЗЕЛЕНИТЕ – от платно № 89 до 92 вкл.
 3. 24. № 24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО – от платно № 93 до 96 вкл.
 4. 25. № 25 РЕПУБЛИКА БГ – от платно № 97 до 100 вкл.

 • Оградата на лятно кино гр.Омуртаг/плътна част/ по ул.Климент

1. № 1 Движение 21 –  платно № 1.
2. № 2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ –  платно № 2 до 8 вкл.
3. № 3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ -НД –  платно № 3
4. № 4 ПП ЗНОВОТО ВРЕМЕ –  платно № 4.
5. № 5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ /ОБ/ –  платно № 5.
6. № 6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ –  платно № 6.
7. № 7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС,ДБГ,ДСБ,НПСД,СДС –  платно № 7
8. № 8 ПП Нова България –  платно № 8.
9. № 9 ПП ГЕРБ – платно № 9.
10. № 10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ –  платно №  10
11. № 11 АТАКА–  платно № 11 .
12. № 12 НДСВ –  платно № 12.
13. № 13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА –  платно № 13.
14. № 14 Коалиция АБВ–  платно № 14.
15. № 15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ – платно № 15.
16. № 16 НОВА АЛТЕРНАТИВА  -  платно № 16.
17. № 17 КП ДЕСНИТЕ  – платно № 17.
18. № 18 ДПС – Движение за права и свободи - № 18.
19. № 19 ПП Глас народен –  платно № 19.
20 .№ 20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ –  платно № 20.
21. № 21 НОВА СИЛА –  платно № 21.

22. № 22 БСП Лява България -   платно № 22

23. № 23 ЗЕЛЕНИТЕ –  платно № 23.

24. № 24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО – платно № 24.

25. № 25 РЕПУБЛИКА БГ – платно № 25.

 1. Агитационните материали да се поставят само на определените за целта места по т.1.
 2. Забранявам унищожаването на агитационните материали поставени на установените за целта места до края на избирателната кампания.
 3. Забранявам използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.
 4. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната,общинска и държавна собственост и безопасността на движението.

Контрола по заповедта възлагам на  гл.специалист “АНП”.

За нарушение на тази заповед ще бъдат налагани глоби в размер до 500 лева.

Кметовете и кметските наместници на населените места със своя заповед да определят обществените места за поставяне на агитационни материали в своите населени места и да следят за стриктното им спазване.

Заповедта ми да се доведе до знанието на РИК – Търговище,РУП – Омуртаг, цитираните по горе политически партии и коалиции, кметовете, кметските наместници и да бъде обявена на гражданството.

 

 

 

НЕЖДЕТ ШАБАН

Кмет на Община Омуртаг