27.11.2015 г.

 

На проведеното на 26.11.2015 г., второ редовно  заседание Общински съвет – Омуртаг, прие начина и реда за Публично обсъждане на проекта на план-сметката за приходи и разходи от такса битови отпадъци на Община Омуртаг за 2016 г.

Според приетото решение обсъждането на проекта ще се проведе на 28.12.2015 г. /понеделник/ от 10,00 часа в Залата на Общинска администрация – Омуртаг. Проектът на План-сметката може да бъде разгледан на интернет страницата на Община Омуртаг /www.omurtag.bg/, в канцеларията на Общински съвет – Омуртаг и в дирекция „Проекти, инвестиции и обществени поръчки” на ул.”Климент Охридски” № 8 в гр.Омуртаг.

До 09,00 часа в деня на провеждане на Публичното обсъждане жителите на общината имат възможност да представят и регистрират в канцеларията на ОбС - Омуртаг свои писмени предложения по проекта за План-сметката за приходи и разходи от такса битови отпадъци на Община Омуртаг за 2016 г.

Девет членна комисия с председател д-р Метин Исмаил ще обобщава постъпилите проекто-предложения.