Община    ОМУРТАГ                                                       (   0605           +   7900

                                                                                                                     

Телефони при аварии и повреди

В и К                                      62292, 62566

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ      62075

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ             62063

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ, ул. "Александър Стамболийски" 2а, e-mail: obs_omurtag@abv.bg

      тел.                               64455

      тел.                               62335

Обществен посредник           63467

Общинска администрация

ОБЩИНА ОМУРТАГ, ул. "Александър Стамболийски" 2а, e-mail: obshtina_omurtag@abv.bg,

      централа                       62008

      централа                       62311

      кмет                              63502

      зам.-кмет                       62311

        зам.-кмет                               62514

      зам.-кмет                       62464

      секретар                        62072

      връзки с обществеността  62311

        юрисконсулт                        62437

      дежурен                         62063

      домакин                        62316

      факс                             63502

        Гражданска защита

      тел.                               62063

        Гражданска регистрация и административно обслужване на населението, дирекция

      директор                       63470

        Местни данъци и такси, дирекция

      тел.                               62206

      тел.                               62203

      Земеделие, транспорт, търговия и управление на собствеността, дирекция

      тел.                               62311

        • Общинска собственост, приватизация и концесии, отдел

        тел.                                         62311

        Проекти, инвестиции, строителство и обществени поръчки, дирекция

      директор                       63540

        Стопански и хуманитарни дейности, дирекция

      тел.                               62311

        тел.                                         64025

        Счетоводство, отдел

      началник                       62024

        ТСУ, строителство, екология и Главен инженер, отдел

      началник                       63540

      тел.                               62310

        Финансово-счетоводни дейности, дирекция

      директор                       63478

Общински органи, агенции, комисии

ОБРЕДЕН ДОМ, ул. "Васил Левски" 6,

      тел.                               64218

ОБЩИНСКИ ИМОТИ, ЕООД, ул. "Генералска" 20,

      тел.                               088/9625385

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА, ЕООД, ул. "Антим I" 9,

      тел.                               62582

Кметства, кметски наместници

БЕЛОМОРЦИ,

      кмет                              0605/62046

БЪЛГАРАНОВО,

      тел.                               060458/284

ВЕЛИКДЕНЧЕ,

      тел.                               0605/63508

ВЕЛИЧКА,

      кмет                              06046/2230

ВЕРЕНЦИ,

      кмет                              060458/222

ВЕСЕЛЕЦ,

      тел.                               060458/565

ВИСОК,

      тел.                               060458/280

ВРАНИ КОН,

      кмет                              06046/2222

ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ,

      тел.                               060451/302

ГОРНА ХУБАВКА,

      кмет                              060450/223

ГОРНО КОЗАРЕВО,

      тел.                               06044/22 80

ГОРНО НОВКОВО,

      тел.                               06043/2372

ГОРСКО СЕЛО,

      тел.                               06047/2263

ДОЛНА ХУБАВКА,

      тел.                               060450/222

ДОЛНО КОЗАРЕВО,

      тел.                               06044/2222

ДОЛНО НОВКОВО,

      тел.                               06043/2222

ЗВЕЗДИЦА,

      кмет                              06046/2231

ЗЕЛЕНА МОРАВА,

      кмет                              06047/2222

      тел.                               06047/2225

ЗМЕЙНО,

      тел.                               060454/222

ИЛИЙНО,

      кмет                              06042/2222

КАМБУРОВО,

      кмет                              06049/2222

КЕСТЕНОВО,

      тел.                               06043/2322

КОЗМА ПРЕЗВИТЕР,

      кмет                              0605/62238

КРАСНОСЕЛЦИ,

      тел.                               06044/2587

МОГИЛЕЦ,

      тел.                               06046/2588

ОБИТЕЛ,

      кмет                              060451/222

ПАНАЙОТ ХИТОВО,

      кмет                              060450/224

ПАНИЧИНО,

      тел.                               0605/62459

ПЕТРИНО,

      тел.                               060458/321

ПЛЪСТИНА,

      кмет                              060451/355

ПТИЧЕВО,

      тел.                               060454/333

ПЪДАРИНО,

      кмет                              06047/2322

ПЪРВАН,

      тел.                               060458/214

РЪТЛИНА,

      тел.                               060451/422

СТАНЕЦ,

      тел.                               0605/63560

ТЪПЧИЛЕЩОВО,

      тел.                               0605/63448

УГЛЕДНО,

      тел.                               06043/2266

ЦАРЕВЦИ,

      тел.                               06049/2410

ЦЕРОВИЩЕ,

      кмет                              060451/311

ЧЕРНОКАПЦИ,

      тел.                               060451/268

Вътрешни работи

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, РС, Промишлена зона

      началник                       63598

      дежурен                         62066

ПОЛИЦИЯ, РУ, ул. "Иван Вазов" 3,

      централа                       63721

      началник                       62125

      дежурен                         63722

Здравеопазване

МБАЛ "ОМУРТАГ", ЕАД, ул. "Търновска" 55,

      директор                       62365, 0886502005

      тел./факс                       64176

        гл. счетоводител                 62416

МЦ 1 - ОМУРТАГ, ЕООД, ул. "Търновска" 55,

      управител                      62457

      тел.                               62431

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ул. "Търновска" 55,

        Офис Омуртаг

      тел.                               62180

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ,

      тел.                               112, 150

      тел.                               2116

Земеделие и храни

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ОМУРТАГ" • СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ШУМЕН, ДП, ул. "Георги С. Раковски" , dgs.omurtag@dpshumen.bg

      централа                       2155

      директор                       2154

      гл. счетоводител             2557

      факс                             3581

 "ОБЩИНСКА СЛУЖБА" • ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ, ул. "Иван Вазов" 1, e-mail: oszg_omurtag1@abv.bg,

      тел./факс                       62344

 Култура

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ул. "Ген. Тотлебен" 53,

      тел.                               62495

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БРАТСТВО 1907", с. Беломорци,

      тел.                               089/9090816

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1914", с. Угледно,

      тел.                               089/7817007

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ 1984", с. Звездица,

      тел.                               089/6926672

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ", с. Първан,

      тел.                               060458/214, 0889887801

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 1952", с. Пъдарино, e-mail: pashalova70@abv.bg,

      тел.                               087/7254715

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ 1917", с. Козма Презвитер,

      тел.                               089/7517846

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1955", с. Церовище, e-mail: chitalishte.1955@abv.bg,

      тел.                               087/8829925

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "КУЛТУРА 1940", с. Обител, e-mail: kulturaobitel@abv.bg,

      тел.                               089/7305454

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1952", с. Горна Хубавка,

      тел.                               088/9827778

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ 1870", ул. "Васил Левски" 2, e-mail: lizetz@abv.bg,

      председател                   62322

        Библиотека

      тел.                               62542

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА 1925", с. Илийно,

      тел.                               089/4 871 504

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1935", с. Змейно,

      тел.                               089/4553075

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1943", с. Могилец,

      тел.                               088/2244758

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА", с. Птичево,

      тел.                               088/6599553, 088/9887801

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА", с. Долно Козарево,

      тел.                               088/9506093

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1928", с. Камбурово,

      тел.                               087/8184656

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1955", с. Величка,

      тел.                               088/6640979

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1927", с. Зелена морава,

      тел.                               087/8787479

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1926", с. Панайот Хитово,

      тел.                               089/7738014

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1958", с. Веренци,

      тел.                               089/7051880

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1945", с. Красноселци,

      тел.                               089/9708308

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1949", с. Плъстина,

      тел.                               060451/355, 089/6015253

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", с. Долна Хубавка,

      тел.                               060450/222

      тел.                               089/8998143

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НОВА СВЕТЛИНА 1956“, с. Горно Новково,

        тел.                                         089/7380355

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ШАФАК 2001", ул. "Аспарух" 4,

      тел.                               089/7424680, 088/9279 307

Образование и наука

Образование и наука

1. НУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", ул. "28 януари" 2, e-mail: nu_1_omurtag@abv.bg,

  директор                             /62528/0885260998

  тел.                                      /64011

2. НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ул. "Тимок" 3, e-mail: nu2_omurtag@abv.bg,

  тел.                                      088/8910146

  тел./факс                             /62258

ГИМНАЗИЯ "СИМЕОН ВЕЛЧЕВ", ул. "Генералска" 7, e-mail: gym_sv@mail.bg, gym_sv@avb.bg,

  тел./факс                             /62538

                                               0885247155

ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", с. Беломорци, ул. "Иван Станков" 20, e-mail: oy_g.benkovski.bc@abv.bg,

  тел.                                      088/7163547

  тел./факс                             64847

ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", с. Плъстина, ул. Девети септември 24, e-mail: ouplastina@ro-ni.net,

  тел.                                      088/5246860/0889527841

  тел./факс                             060451/487

ОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ", с. Врани кон, ул. "Никола Й. Вапцаров" 6, e-mail: ouvrk@abv.bg,

  тел./факс                             06046/2212/0899128388

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", с. Зелена морава, ул. "Камчия" 10, e-mail: ou_z_morava@abv.bg,

  тел.                                      088/5193965

  тел./факс                             06047/8231

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", с. Камбурово, e-mail: kircho_mirchev@abv.bg,

  директор                             088/7644003

  тел:                                      62645

ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", с. Обител, ул. "Г. Димитров" 1, e-mail: ouobitel_56@abv.bg,

  тел.                                      088/5245509

  тел./факс                             060451/430

ПГ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, Промишлена зона, e-mail: pg_tlp@abv.bg,

  счетоводство                     /64139

  тел./факс                             /62217/0899416703

ПРОГИМНАЗИЯ "АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ", ул. "Пирин" 12, e-mail: progimazia_omurtag@abv.bg,

  тел.                                      /63638/0878138123

  тел./факс                             /63530

Отбрана

ВОЕНЕН ОТДЕЛ, ул. "Александър Стамболийски" 2а,

      тел.                               62026

Правосъдие

 "СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА" • АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, пл. "Независимост" ,

      тел.                               62302

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ – ТЪРГОВИЩЕ, ул. "Иван Вазов" 5,

      централа                       3547

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ, пл. "Независимост" , e-mail: ors@abv.bg,

      председател                   63797

      деловодство                   64016

      съдия                            63406

      съдия                            62152

      съдия-изпълнител           63472

      съдия по вписванията      62302

      регистратура                  62166

      тел./факс                       62423

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ОМУРТАГ, ул. "Васил Левски" 2, e-mail: rp_omurtag@tg.prb.bg,

      прокурор                       63712

      прокурор                       62354

      тел.                               62516

      тел./факс                       62417

Регионално развитие и благоустройство

 "РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА" • ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ,

      тел.                               62443

Транспорт, информационни технологии и съобщения

 "РАЙОННА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ" • БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, ЕАД, ул. "Климент" ,

      началник                       62501

ЕНИГМА БЪЛГАРИЯ, ООД, ул. "Цар Освободител" 32,

      тел.                               62379

      тел.                               088/9268145

КЕНТА, АД, ул. "Цар Освободител" 35, e-mail: kenta@mail.bg,

      тел.                               62115

      тел.                               62545

      факс                             64270

ОМУРТАГ ТРАНС, ООД, ул. "Цар Освободител" 13,

      тел.                               63495

      тел.                               64387

Труд и социална политика

 "ДИРЕКЦИЯ СП – ОМУРТАГ" • АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ул. "Търновска" 40,

      директор                       64506

      счетоводство                  64426

      тел.                               62389

      тел.                                         64402

        тел.                                         64168

        Закрила на детето, отдел

      тел.                               64167

        Социална закрила, отдел

      началник                       64057

        Хора с увреждания и социални услуги, отдел

      тел.                               62052

БЮРО ПО ТРУДА, ДИРЕКЦИЯ - ОМУРТАГ, ул. "Климент" 2, e-mail: bt_omg@abv.bg,

      централа                       64336

      тел.                               64338

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА, ул. "Търновска" 40,

      тел.                               62062

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, ТП - ТЪРГОВИЩЕ, ул. "Неофит Рилски" 3, ет. 2,

        ПРМ Омуртаг

      тел.                               64469

      тел.                               089/3559159

Нотариуси

ГЕНЧЕВ, СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ, РЕГ. № 327, ул. "Цар Освободител" 15, e-mail: s_s1@mail.bg,

      тел.                               62005

Политически партии

ГЕРБ,

      тел.                               088/4800491

ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ (ДСБ), e-mail: omurtag@dsb.bg,

      тел.                               089/8226564

ЛИДЕР, ул. "Васил Левски" 18,

      тел.                               088/7364953

Синдикати

КНСБ, ул. "Васил Левски" 2,

      тел.                               088/4117754

Религиозни организации

ХРАМ "СВ. ВМЧНК ДИМИТЪР СОЛУНСКИ",

      тел.                               089/9322201

Справочна информация

АВТОГАРА, ул. "Цар Освободител" 32,

      тел.                               62379

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ул. "Софроний Врачански" 20,

      началник                       62566

      дежурен                         62292

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ООД-ТЪРГОВИЩЕ

        Район Омуртаг

      тел.                               62292

      тел.                               62566

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ул. "Дунав" 33,

      началник                       62025

      дежурен                         62075

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, РС

      тел.                               62066

ПОЛИЦИЯ, РУ

      дежурен                         63722

ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО „ОМУРТАГ“, ул. „Климент“ № 8, e-mail: radio_omurtag@abv.bg

        тел.                                         62483