Местни данъци и такси

 

 

 

 

Декларация по чл.32, ал.1 от ДОПК

Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

Декларация по чл.17 от ЗМДТ

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - Приложение 1

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - Приложение 2

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - Приложение 3

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - Приложение 4

Декларация по чл.61н от ЗМДТ

Искане за издаване на документ

Искане за прихващане или възстановяване

Молба за данъчна оценка

Определяне на ТБО

Освобождаване от ТБО

 


Банкова сметка на

Дирекция „Местни данъци и такси”

към Община Омуртаг

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN:  BG25FINV915084UB067308     BIC: FINVBGSF

Наименование на приходи по параграфи Код за вид плащане
Окончателен годишен /патентен/ данък 441400
Данък върху недвижимите имоти 442100
Данък върху превозните средства Данък при придобиване на имущество 442300
по дарение и възмезден начин 442500
Туристически данък 442800
Други данъци 443400
Такса за битови отпадъци 442400
Такса за технически услуги 448001
Такса за ползване на детски градини 448002
Такса за ползване на детски ясли 448003
Такса за ползване на домашен социален патронаж 448005
Такса за административни услуги 448007
Такси за ползване на пазари и тържища 448008
Такси за ползване на общежития 448010
Такси за гробни места 448011
Други общински такси 448090
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 444000
Приходи от наеми на имущество 444100
Приходи от наеми на земя 444200
Приходи от продажби на земя 445600
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 446500
Други неданъчни приходи 447000

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ КЪМ ОБЩИНА ОМУРТАГ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, КАКТО И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ЧЕ ОТ 06.06.2017г. МОГАТ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ СВОИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОС УСТРОЙСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД.