Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд - Омуртаг за мандат 2020-2024г.

решение № 502

21.08.2019