Меморандумът за разбирателство, отваря врати към ново сътрудничество за ромска интеграция

Община Омуртаг вече работи по подписания окончателен вариант на Меморандума за разбирателство между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен.

Той идва като резултат от ползотворните обмените посещения на експертни делегации в Пазарджик, Омуртаг и Мюнхен през септември и октомври 2013 година.

За изработване на Меморандума през есента на миналата година усилено работи международен екип от експерти от Омуртаг, Пазарджик и Мюнхен, както и от Институт Отворено общество София, MERI-България и експерт консултант към проекта ”Изток-Запад – сътрудничество на градовете за ромско включване”, върху български и английски текст. Беше проведена работна на експерти от Омуртаг, Мюнхен и ИОО София по време на заключителната конференция по проекта в град Брюксел през декември 2013г.

Целта на Меморандума се определя в следния текст от него който, гласи:

„Целта на настоящия меморандум е да се определят ясно ролите и отговорностите на всяка от страните по отношение на сътрудничеството за създаване на редовно функционираща информационно-обменна система”.

На самата информационна система целта се определя поликомпонентно и последователно така:

  • „Да информира двете страни относно ситуацията на ромите във всяка от страните.
  • Да използва тази информация за бъдещи съвместни дейности и проекти за подкрепа на ромското включване и достъп до образование, повишени възможности за достъп до трудова заетост, подобряване на жилищните условия и на достъпа до здравни услуги и социална закрила.
  • Да информира българските граждани относно условията за живот, образование, трудова заетост и жилищно настаняване, както и за здравеопазването за имигриращите в Германия.”

Една от основните дейности, които ще изпълняват общините Омуртаг и Пазарджик с подкрепата на координационното звено на MERI-България е визирана в самия документ:

„Всяка от двете общини ще определи съдържанието на своите информационни бюлетини въз основа на спецификите и нуждите за всеки от четирите бюлетина за обмяна през 2014 г. След това общините ще споделят тази информация с колегите си от Мюнхен с оглед постигане на споразумение относно съдържанието.”

Дейността по Меморандума за разбирателство, респективно системата за информационен обмен, ще бъде финансирана с привлечени средства по европейски проекти и осъществявана с принос в натура (работни часове на кординатор, техника и консумативи) от страна на трите партньора.

Срокът за дейностите по информациония обмен е едногодишен с възможност за удължаване по споразумение между партньорите.

 

Вижте още:

Меморандум за разбирателство (на английски език)

Придружително писмо към меморандума (на немски език)

Придружително писмо към меморандума (на български език)