Дейности по представяне и разпространение на втората брошура в община Омуртаг и област Търговище, изпратена от партньорите от град Мюнхен.

През месеците юли, август и септември 2014г. в община Омуртаг протече втория етап на информационния обмен, в който са включени различни мероприятия. Той ще завърши с подготовка и изпращане на Бюлетин №3 за град Мюнхен. Дейностите са в рамките на обмена между община Омуртаг и град Мюнхен, в резултат на подписания Меморандум за разбирателство между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен.

Мероприятията имат следната хронология:

През месец юли община Омуртаг организира радиопредаване, за да представи първична информация и покани гражданите за участие в бъдещите дейности, във връзка с обмена и представяне на информацията от получената брошура.

На 14.08.2014г. бе представена актуална презентация, пред група граждани на град Омуртаг посетили общинския офис на улица „Три кладенци” 2.

Последваха информационни мероприятия по представяне на презентацията ”Eвропейска интеграция с ясни права и задължения”, която е базирана на брошурата получена от град Мюнхен. Те бяха проведени извън общинския център в селата:

Камбурово на 19.08.2014г.,

Кестеняво на 21.08.2014г.

и Звездица на 26.08.2014г.

Презентацията има за цел нарастване на осведомеността на местната общност в общината относно, условията за настаняване, труд, образование и други услуги в град Мюнхен и Бавария. Тя е в общата рамка на т.н кампания за нарастване на осведомеността и е във връзка с получената втора информационна брошура от град Мюнхен.

Община Омуртаг организира на 28.08.2014г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Омуртаг „Ден на отворените врати към Европа”, включваща основната презентация ”Eвропейска интеграция с ясни права и задължения”, провеждаща се под мотото „Информацията е достъпна – възползвай се”.

Освен нея другите компоненти на програмата в деня на отворените врати бяха презентациите: ”Партньорите от град Мюнхен” и „Информацията идва при вас”.

Трите презентации бяха представени пред специалисти от партньорските институции от: Регионална здравноосигурителна каса Търговище, Регионален инспекторат по образование Търговище, Дирекция „Бюро по труда” Омуртаг, ІІ Начално училище ”В.Левски”, Професионална гимназия по текстил и лека промишленост, Единно бюджетно счетоводство „Образование” и Народно читалище ”Шафак” от град Омуртаг. Също така и пред граждани на община Омуртаг, кметове на села, представители на общинска администрация на различни управленски нива.

Обратна информация за проведените мероприятия в кратка нагледно-информационна форма бе предоставена във възможно най-актуални срокове на партньорите от град Мюнхен и MERI България.

С любезното разрешение за ползване от страна на автора и издателя на брошурата инж. Нина Лазарова Каменова, община Омуртаг, постави изданието ”Информационен справочник за българите в Бавария” на интернет страницата си. Също така, то бе предоставено на партньорите на общината за институционално ползване.

Тя може да бъде разгледана, а презентацията да се види в общинския офис на улица ”Три кладенци”№2 с консултация от координатора по проекта - ст.експерт ”ЕРД” Хасан Якуб.

Всички тези дейности включващи гражданите на общината, нашите партньори и служители се оказаха подходяща форма за достигане на получената от град Мюнхен информация до всички лица и институции, които имат нужда и искат да я получат както и до широката публика в общината и страната.